fbpx

Privaatsuspoliitika

City Travel OU

 1. Sissejuhatus

1.1. City Travel on oma tegevusalast lähtuvalt käsitletav reisiettevõtjana, mis oma igapäevases majandustegevuses kasutab isikuandmeid erinevate reisi- ja turismiteenuste osutamisel, korraldamisel, organiseerimisel ja vahendamisel. Oma tegevuses juhindume Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest (IKS), meie enda andmekaitsealasest strateegiast ja muudest kehtestatud andmekaitse normatiividest. Käesolev privaatsusteave (edaspidi Privaatsusteave) on adresseeritud GDPR-i ja IKS-i regulatsioonis nimetatud andmesubjektile ehk füüsilistele isikutele, kelle isikuandmeid töödeldakse teenuse osutamiseks.

1.2. Eeldame, et Teie (Andmesubjekt) olete teadlik ja hoolite oma isikuandmete töötlemisest. Seetõttu kinnitame, et City Travel suhtub Teie andmete töötlemiseks kehtestatud reeglite täitmisse täie tõsidusega. Privaatsusteave kirjeldab City Traveli kasutatavaid põhimõtteid ja praktikat, mis puudutab isikuandmete töötlemise tervet ahelat alates kogumisest, kasutamisest kuni kustutamiseni, seades fookusesse isikuandmete kaitse. Isikuandmete kaitse on pidev vastutus, mistõttu aeg-ajalt vaatame Privaatsusteabe reeglistiku üle, kontrollime selle vastavust kehtestatud nõuetele ning vajadusel uuendame sisu.

 1. Andmekaitsespetsialist (DPO)

2.1. Meie ettevõtte City Travel, registrikood 12584093 juriidilise asukohaga Nafta 1, 10152 Tallinn, Harju maakond andmekaitsealaste nõuete täitmiseks on ettevõtte poolt määratud andmekaitsespetsialist:

DPO töökoha asukoht: Nafta 1, 10152 Tallinn, Harju maakond

E-posti aadress: info@citytravel.ee

 1. Andmete kogumine

3.1. City Travel kogub isikuandmeid peamiselt oma klientidelt. Need on reeglina andmed, mis on vajalikud kliendi valitud reisi- ja turismiteenuste osutamiseks ja võivad täpsustuda alati konkreetse reisiteenuse raames ning varieeruda tingituna sellest, millega reisitakse (nt buss, rong, lennuk, laev) kui ka sellest, kuhu reisitakse (siseriiklik reis, reis EL-i piires ja nendega võrdsustatud riikidesse, reis väljaspoole EL-i asuvatesse riikidesse). Tavapäraselt on reisimisel vajalikud ees- ja perenimi, isikusamasuse tuvastamiseks pilti kandev reisidokument/isikutunnistus, isikukood, (isikukoodi puudumisel sünniaeg, sugu, vanus), aga ka kontaktandmed nagu e-posti aadress, telefoninumber ja elukoha aadress. Reisimisel väljaspoole EL-i riike võib andmete loetelu täieneda vastava sihtriigi seadustest ja nõuetest (nt rahvus, passiandmed, viisa, vaktsineerimine jne). Me kasutame Teie isikuandmeid selleks, et täita meievahelist sõlmitud lepingut ja osutada Teile reisi- ja turismiteenuseid. Me ei müü ega jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, v.a nendega, kellega neid tuleb jagada seaduse alusel või meie vahel sõlmitud teenuse lepingu täitmiseks.

3.1.1. Majutusteenuse osutamise ja vahendamise käigus isikuandmete töötlemine

Kui soetate majutusteenust, on Teie andmeid (nimi, isikukood ja/või sugu, sünniaeg, kontaktandmed) vaja majutusasutustele kehtestatud nõuete täitmiseks ning teenuse osutamiseks. Isikuandmete loetelu võib riigiti kehtestatud nõuete tõttu varieeruda. Selleks on vaja teada nende isikute andmeid, kes majutusteenust kasutama hakkavad, ning aega, mil majutust vajatakse. Üldjuhul on majutusasutused kohustatud pidama majutatavate isikute kohta registrit, kuhu kantakse seadusest tulenevad andmed, ning mida edastatakse nõudel õiguskaitseorganitele.

Olenevalt teenuse sisust võime vajada ka eri liiki isikuandmeid, millised puudutavad majutusteenuse erisusi. Näiteks võib see tähendada teatavate liikumispuuete korral liikumist hõlbustavate vahendite (ratastool, lift jne) olemasolu või ka toitlustuse osas teatavate ainete talumatuse puhul eridieedi osas andmeid (juhul, mil on tellitud lisaks majutusele ka toitlustusteenus).

Kui soetate majutus- ja taastusraviteenust, vajame Teilt ka eri liiki isikuandmeidvastava taastusravi kohta. Nii saavad meile teatavaks nii taastusravi koht kui aeg, samuti selle sisu määral, mil see on vajalik vastava taastusravi teenuse osutamiseks. Igal juhul on tegemist eri liiki isikuandmetega, millised edastate meile teenuse saamiseks ise.

Majutusteenuse ja sellega seotud teenuste müümisel, kui parima hinna on pakkunud hulgimüüjad (sh agregaatorid ja konsolidaatorid), edastame Teie andmed teenuste hulgimüüjale (sh agregaatorid ja konsolidaatorid), kes omakorda edastab andmed konkreetsele majutusteenuse või sellega seotud teenuste osutajale.

Nõuame majutusteenuse osutajatelt kui hulgimüüjatelt (sh agregaatorid ja konsolidaatorid) isikuandmete töötlemise vastavust GDPR-le. Iga majutusteenuse osutamiseks kaasatud osapool võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks. City Travel ei vastuta majutusteenuse osutamise puhul nende andmete töötlemise eest, mis on antud majutusasutusele kohapeal.

3.1.2. Reisijaveoteenuse osutamise ja vahendamise käigus isikuandmete töötlemine

Reisijaveoteenuse osutamiseks vajame Teilt järgmisi isikuandmeid: nimi, isikukood, reisidokumendi andmed, e-posti aadress, telefoninumber ning teenusega seotud andmed. Reisijaveoteenuse osutamise käigus võib teatavaks saada ka info eri liiki isiku andmete kohta (nt liikumispuude korral ratastooli vajadus, laste puhul info laste ja saatjate reisimise kohta). Õigusaktidest tulenevalt on teenuseosutajal kohustus edastada isikuandmeid õiguskaitseorganitele.

Kui olete ostnud meilt reisijaveoteenuse osutamise vahenduse teenust, edastame kogutud andmed reeglina reisijateveoteenuse osutajale või reisijateveoteenuse osutajate vahendajale, kes omakorda seejärel edastab need andmed alles konkreetsele teenuse osutajale.

City Travel ei vastuta reisijaveoteenuse osutamise puhul nende andmete töötlemise eest, mis on antud otse vedajale.

Nõuame teenusepakkujatelt isikuandmete töötlemise vastavust GDPR-le. Iga reisijaveoteenuse osutaja ja reisijaveoteenuse osutamiseks kaasatud osapool võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks.

3.1.3. Pakettreiside vahendamise käigus isikuandmete töötlemine

Kui soetate pakettreisi, on Teie andmeid (nimi, isikukood ja/või sugu, sünniaeg, kontaktandmed) vaja reisikorraldaja kehtestatud nõuete täitmiseks ja teenuse osutamiseks. Isikuandmete loetelu võib riigiti kehtestatud nõuete tõttu varieeruda. Selleks on vaja teada nende isikute andmeid, kes reisiteenust kasutama hakkavad, ja reisil olemise aega.

Olenevalt teenuse sisus, võime vajada ka eri liiki isikuandmeid, mis puudutavad reisijaveoteenuse või majutusteenuse erisusi. Näiteks võib see tähendada teatavate liikumispuuete korral liikumist hõlbustavate vahendite (ratastool, lift jne) olemasolu või ka toitlustuse osas teatavate ainete talumatuse puhul eridieedi andmeid (juhul, mil on tellitud lisaks majutusele ka toitlustusteenus).

Pakettreisi ja sellega seotud teenuste müümisel edastame Teie andmed reisikorraldajale, kes omakorda edastab andmed konkreetsele reisijaveoteenuse ja majutusteenuse või sellega seotud teenuste osutajale.

City Travel ei vastuta reisikorraldusteenuse osutamise puhul nende andmete töötlemise eest, mis on antud otse reisikorraldajale.

Nõuame reisikorraldajatelt isikuandmete töötlemise vastavust GDPR-le. Iga reisiteenuse osutamiseks kaasatud osapool võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks.

3.1.4. Viisateenuse taotlemise osutamise ja vahendamise käigus isikuandmete töötlemine

Viisa taotlemise teenuse osutamiseks vajame Teilt selliseid isikuandmeid nagu nimi, isikukood, kehtiva reisidokumendi andmed, sihtriik, viisa soovitav kehtivuse aeg, sihtriigi külastamise põhjus ja muud külastatavate riikide poolt kohustuslikud andmed.

Nõuame teenusepakkujatelt isikuandmete töötlemise vastavust GDPR-le. Iga teenuse osutamiseks kaasatud osapool võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks.

3.1.5. Reisimisega seotud kindlustusteenuse vahendamise käigus isikuandmete töötlemine

Reisimisega seotud kindlustusteenuse vahendamise osutamiseks vajame Teilt selliseid isikuandmeid nagu nimi, isikukood, elukoht, e-posti aadress ja telefoninumber. Vastava lepingu täitmise käigus võivad meile teatavaks saada muuhulgas ka andmed Teie või Teie pereliikme haigestumise kohta (kindlustusjuhtum, reisitõrkekindlustus), õnnetusjuhtumi kohta ja ravikulude kohta aga ka muude ettenägematute kindlustusjuhtumite tõttu teatavaks saanud isikuandmed.

Esitatud isikuandmed edastame kindlustusandjale, kellelt nõuame isikuandmete töötlemise vastavust GDPR-le.

3.1.6. Transpordivahendi renditeenuse osutamine või vahendamine

Transpordivahendi renditeenuse osutamiseks või vahendamiseks vajame Teilt selliseid isikuandmeid nagu nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed, vastava kategooria sõiduki juhtimisõigust tõendava dokumendi andmed vajalikus ulatuses, krediitkaardi andmed jne. Lepingu täitmise käigus võivad meile teatavaks saada muuhulgas ka andmed Teie eelistuste kohta erinevate autode valikul, isikud, kes autos sõidavad, sõitude ajad ja trajektoorid. Rõhutame, et asjad, mida jätate autosse, võivad samuti Teie kohta andmeid sisaldada ning siin ei vastuta City Travel nende andmete kasutuse eest.

Transpordivahendi renditeenuse osutamise või vahendamise korral edastame esitatud isikuandmed konkreetsele transpordivahendi renditeenuse osutajale, kellelt nõuame isikuandmete töötlemise vastavust GDPR-le. City Travel ei vastuta transpordivahendi renditeenuse osutamise puhul andmete käsitlemise eest, mille annate transpordivahendi renditeenust pakkuvale ettevõttele kohapeal.

Kui olete ostnud meilt transpordivahendi renditeenuse osutamise vahenduse teenust, siis edastame teenuse broneerimiseks vajalikud andmed reeglina transpordivahendi renditeenuse vahendajale, kes omakorda seejärel edastab kogutud andmed alles konkreetsele teenuse osutajale.

3.1.7. Parimate reisipakkumiste ja meelespidamise kirjade saatmine

Saadame Teile parimaid reisipakkumisi ja meelespidamise e-kirju (nt juurdemüük, õnnitlused, kutsed üritustele jms pakkumised) ainult Teie nõusolekul eelnevalt kinnitatud e-posti aadressile. Teil on võimalus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta, kas valides kirja all unsubscribe või andes sellest teada e-posti aadressil info@citytravel.ee

Samuti saadame Teile informatiivseid ja teavituslikke e-kirju, kui olete meie juurest esimest korda ostnud, soetanud endale meie kliendikaardi või on Teie tööandja kinnitanud Teid ettevõtte volitatud isikuks. Antud kirjad on kinnitava iseloomuga, et Te oleksite teadlik, et olete meiega liitunud. Informatiivsetest kirjadest saadame Teile veel teavitusi boonuspunktide ja kliendikaardi aegumise kohta.

Teenuse osutamisega seonduvalt on meil õigus saata Teile tagasiside e-kirja, kui olete meie käest ostnud või küsinud pakkumist mõne teenuse kohta. Tagasiside e-kirju saadame ainult selleks, et selgitada teeninduse kitsaskohti ja pakkuda parimat teenindust. Kui toimub loodusõnnetus või leiab aset eriolukord, võime samuti Teiega ühendust võtta veendumaks, et kõik on hästi ja kas saame Teile abiks olla.

3.2. Meie internetikeskkonnad www.citytravel.ee, suhtluskeskkonnad ja erinevad sotsiaalmeedia kanalid (Facebook, Instagram) nagu ka paljud teised samalaadsed keskkonnad koguvad teatavat infot automaatselt ja salvestavad selle logifailides. See info võib sisaldada IP-aadressi, regiooni või üldist asukohta, kus Teie arvuti või seade on internetiühenduses, kasutatava brauseri tüüpi, operatsioonisüsteemi ja muud kasutusega seotud infot, sh lehekülgede külastamise ajalugu. City Travel kasutab nimetatud informatsiooni selleks, et muuta City Traveli internetikeskkonnad paremaks, lihtsamaks ja kasutajasõbralikumaks. Samuti võime kasutada Teie IP-aadressi, et diagnoosida probleeme City Traveli serveris, veebilehe administreerimiseks, trendide analüüsimiseks ja lehe külastajate tegevuse jälgimiseks lehel. Samuti selleks, et koguda ulatuslikumalt demograafilist informatsiooni, et paremini kindaks teha meie veebikeskkondade külaliste eelistusi. Internetikeskkonnad kasutavad ka cookies`ite süsteemi.

3.3. Kui Te olete avaldanud nõusoleku uudislehtede ja reklaami saamiseks või osalete meie korraldatavatel või vahendatud loosimistel või muudes kampaaniates, küsime Teie nime ja kontaktandmeid. Seda infot kasutame Teile info saatmiseks meie ettevõtte pakutavate teenuste ja kaupade kohta või kõigest muust, mis Teile võib huvi pakkuda. Meie uudiskiri võib aeg-ajalt sisaldada linke teistele internetikeskkondadele. City Travel ei vastuta nende keskkondade sisu ega privaatsuspoliitika eest. Kui Te ei soovi enam uudiskirja ja otsepostitusi saada, saate lõpetada selliste kirjade saamise, vajutades iga uudiskirja ja/või reklaami all asuvale lingile (opt-out või unsubscribe) või andes märku aadressil info@citytravel.ee.

3.4. Kui soovite sisestada tellimust meie internetikeskkonna vahendusel, vajame Teie kontaktandmeid: nime, isikukoodi, sünniaega, reisidokumendi andmeid, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja mõningatel juhtudel ka elukoha aadressi. Seda infot vajatakse vaid selleks, et Teiega saada kontakti informatsiooni osas, mis puudutab Teie tellimust ja Teiega sõlmitud või sõlmitava lepingu täitmist. Me jagame Teie isikuandmeid ettevõtetega, kes on seotud vahetu teenuse osutamisega Teile. Muudel juhtudel me ei jaga Teie isikuandmeid kellegagi. Tellimuse koostamise ajal küsime Teilt ka infot, mis puudutab tellimuse eest tasumist nagu nt krediitkaardi numbritvõi pangamakse detaile. Kasutame seejuures turvalist online-ühendust, et Teie isikuandmed oleks kaitstud.

 1. Millal ja kuidas City Travel andmeid hoiab

4.1. Teie kohta kogutud andmeid, mis on saadud Teie ostude kaudu, hoitakse City Travelis ajavahemikul, mil kehtib seaduses sätestatud andmete säilitamise kohustus ja nõuete esitamise aegumistähtaeg, misjärel isikuandmed kustutatakse. Andmeid hoitakse ühes või mitmes andmebaasis, midat administreerib kolmas osapool, kes asub EL-is või riigis, mis on ühinenud Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga. Kõnealused kolmandad osapooled ei oma ligipääsu andmetele ega kasuta Teie isikuandmeid muuks otstarbeks, kui hoiustamiseks ja varundamiseks.

 1. Millal ja kuidas City Travel Teie isikuandmeid kasutab

5.1. Peamiselt kasutatakse Teie isikuandmeid Teiega kokkuleppel Teile teenuse osutamiseks.

5.2. Isikuandmeid kasutatakse ka selleks, et uuendada oma internetikeskkonda vastavalt Teie eelistustele, huvidele, vajadustele ning et õppida paremini tundma Teie soove ja eelistusi ning parandada City Traveli internetikeskkondade teenuste osutamise aspekte.

5.3. Kui olete andnud nõusoleku uudiskirjade, spetsiaalsete reklaamide, otsepostituste jms saamiseks meilt, saadame Teile soovitud informatsiooni. Sellisest e-kirjadest on võimalus Teil loobuda (vt p 3.3).

5.4. Teie isikuandmeid jagatakse teenusepakkujatega, kelle teenus on vältimatu sõlmitud lepingute täitmiseks ja teenuste osutamiseks.

5.5. Samuti võime jagada Teie isikuandmeid, kui selline vajadus tuleneb kuritegude uurimisest, kohtunõuete täitmisest, Teie eluliste vajaduste täitmisest; seoses müügi, ostu, ühinemise, reorganiseerimise, finantseerimise, likvideerimise, lõpetamise või sarnase ettevõttega seotud toiminguga. Sellistel puhkudel kinnitame, et võtame tarvitusele kõik vajalikud meetmed, et Teie isikuandmed oleks piisavalt kaitstud.

5.6. Loosimistel ja muudel sarnastel ettevõtmistel osalemiseks vajaliku info kogumisel kasutatakse saadud kontaktandmeid selleks, et võidu korral oleks võimalik Teiega ühendust võtta. Kui auhinna väljapanek on toimunud mõne teise lepingupartneri poolt, edastatakse Teie kontaktandmed temale võitjaga ühenduse saamiseks. Reeglina on sellistel auhinnamängudel osalemise eeltingimuseks Teie kontaktandmete kasutamiseks nõusoleku andmine ka muudeks otstarveteks, mistõttu palume Teil auhinnamängudel osalemisele eelnevalt tutvuda hoolikalt auhinnamängu tingimustega.

 1. Isikuandmete liikumine väljaspoole EL-i või nendega võrdsustatud piirkondi

6.1. City Travel asub Eesti Vabariigis, mis on EL-i üks liikmesriikidest. Isikuandmeid, mida me kogume, töödeldakse peamiselt Eesti Vabariigis kui ka kolmandate osapoolte juriidilistel aadressidel. Juhul kui teenuse osutamise käigus on lepingu täitmiseks vaja edastada andmeid väljaspoole EL-i või nendega võrdsustatud territooriumitele, on GDPR-i Art 45 kohaselt vajadus garanteerida isikuandmete kaitse võrdväärne tase väljaspool EL-i piire vähemalt samal tasemel, kui see on EL-i piires. Teatame, et meie ettevõttel ei ole muid seaduslikke vahendeid sellise garantii andmiseks kui lepingulised, st. saame nende ettevõtjatega, kellega on võimalik lepinguid sõlmida ja lepingu tingimusi läbi rääkida, saada kinnitusi vastava kaitse piisavuse osas ning kohustada neid vastavat kaitset ise garanteerima, kuid me ei suuda mingilgi moel garanteerida sellise meetme piisavust ja GDPR-i nõuetele vastavust.

6.2. Kui aga vastava teenuse osutajaga ei õnnestu saada kokkuleppele isikuandmete kaitse taseme vastavuses Üldmääruse nõuetega, hoiatame Teid, et vastavas sihtriigis ei ole andmekaitse samal heal tasemel, kui seda kehtestab Üldmäärus, ning samas selgitame, et meil puuduvad võimalused mingilgi moel garanteerida sellise sihtkohariigi osas isikuandmete kaitse kõrget taset. Kui Te aga sellest hoiatusest hoolimata soovite ikkagi sellisesse sihtkohta teenust, kinnitate reisi ostuga, et võime Teie isikuandmeid sellisesse sihtkohariiki saata.

6.3. Me ei saada väljaspool EL-i asuvale teenuseosutajale kunagi rohkem isikuandmeid, kui on minimaalselt nõutav antud teenuse kinnitamiseks, ega ka mitte rohkem, kui Te ise oleksite sunnitud talle esitama, kui telliksite sama teenuse otse teenuseosutaja käest, st ilma meie teenust kasutamata.

 1. Andmesubjekti õigused

7.1. Privaatsusteave on mõeldud Teile informatsiooni edastamiseks selle kohta, millist teavet City Travel Teie kohta kogub ning kuidas seda kasutatakse. Kui Teil on isikuandmete kohta küsimusi võtke palun ühendust e-posti aadressil info@citytravel.ee.

7.2. Kui Te soovite teada saada, kas City Travel töötleb Teie isikuandmeid või soovite ligipääsu oma isikuandmetele, võtke palun ühendust e-posti aadressil info@citytravel.ee.

 1. Teie andmete turvalisus

8.1. Et kaitsta isikuandmeid ja isiku identifitseerimist võimaldavat infot, mida sisestate meie internetikeskkonnas, kasutame füüsilisi, tehnilisi ja administratiivseid kaitsemeetmeid. Selliselt uuendame ja testime kasutatavaid kaitsetehnoloogiaid regulaarselt. Meie internetivõrgud on kaitstud tulemüüride ja sissetungimist avastava tarkvaraga. Teie isikuandmetele ligipääs on piiratud vaid nende töötajateni, kes vajavad sellist informatsiooni Teile kokkulepitud teenuse osutamiseks või muul seaduslikul alusel.

8.2. Me kasutame piisavaid meetmeid, et kaitsta Teie isikuandmeid, ja meie tegevus on allutatud asjakohase infoturbe kehtivale seadusandlusele, kuid peame vajalikuks märkida, et ükski internetileht või andmebaas ei ole lõpuni turvaline ehk nn häkkimiskindel. Kaitske end ja aidake meil ennetada arvutikuritegusid sellega, et väga tähelepanelikult hoiate ja kaitsete oma paroole (salasõnu). Meie internetikeskkond ei kasuta nuhkvara (Spyware). Kui kahtlete, kas Teie kontole on sisse murtud, palun võtke viivituseta ühendust.

8.3. City Travel koolitab oma töötajaid, saavutada töötajate seas suuremat teadlikkust isikuandmete kaitse tähtsusest ja vajadusest. Meie pühendumus väljendub ka töötajaid otse puudutavates ettevõtte sisestes regulatsioonides, millistesse on põimitud andmekaitsealased sätted.

 1. Privaatsusteabe muutmine ja täiendamine

Nagu iga organisatsioon muutub ka City Travel kindlasti ajas ja ruumis, mistõttu on ainult õige eeldada, et selliselt võib tekkida ka vajadus tulevikus Privaatsusteabe muutmise ja täiendamise järele. Ülaltoodu tõttu teatame, et meil on õigus muuta ja täiendada Privaatsusteabe sisu igal ajal sellest Teid teavitamata. Muudatused avaldame City Traveli Privaatsusteabe veebilehel. Me võime küll Teid teavitada nt e-posti vahendusel olulisematest muudatustest Privaatsusteabe tingimustes, kuid on kõige kindlam, kui Te ise külastate piisavalt tihedalt Privaatsusteabe veebilehte, et tutvuda selle ajakohastatud ja kehtivate tingimustega (www.citytravel.ee).

 1. Töötajate privaatsusteave

Töötajate privaatsusteave on koostatud eraldi dokumendina ning on kättesaadav vaid City Traveli töötajatele.

 1. Küsimused, kaebused

11.1. Kui Teie isikuandmed on muutunud, võtke palun meiega ühendust. Kui Teil on täiendavaid küsimusi Teie isikuandmete kohta, võtke kindlasti meiega ühendust. Me vastame seadusega ettenähtud tähtaja jooksul. Samas olgevalmis, et isikuandmete kaitsmise raames võime Teilt paluda isiku tuvastamiseks täpsemat infot enne küsimustele vastamist. Selleks, et isikuandmete töötluse aluseks olevad lepingud tagaksid Andmesubjektide õigusi piisaval määral, jätame endale õiguse nõuda, et Andmesubjekti esindusõigust tõendav dokument, mis esitatakse pooltevahelise õigussuhte täitmise käigus või pärast seda (muuhulgas seoses andmetöötlusega), ja mis on vormistatud väljaspool meie reisibürood, oleks notariaalselt või sellega samaväärselt tõestatud. Peame olema kindlad, et Andmesubjekt on info edastamisega nõus, ja info läheb ainult õigele inimesele või organisatsioonile. Enamikell juhtudel korrigeerime või kustutame iga ebatäpsuse, mille olete avastanud. Mõningatel juhtudel saame ka täielikult või osaliselt keelduda Teie palvest, kui seadus lubab või nõuab meilt seda.

11.2. Küsimuste ja kaebuste osas palun kontakteeruge andmekaitsespetsialistiga e-posti aadressil info@citytravel.ee. Teie poolt esitatud päringule vastame esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul.