fbpx

Kidy Tour

Kidy Tour on Leedust pärit Eestis tegutsev reisikorraldaja.
Kidy Tour keskendub oma töös väikesele hulgale sihtkohtadele ning eesmärgiks on pakkuda tavapärasest kvalitetsemat hotellivalikut.
Suvehooajal on firma sihtkohaks Antalya Türgis ning talvehooajal Hurghada Egiptuses.

Reisitingimused

REISITINGIMUSED
Kidy Tour OÜ reisiteenuste üldtingimused
Kehtivad alates 01.08.2018. a

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Reisiteenuste üldtingimusi kohaldatakse reisiteenustele, mille teeb kättesaadavaks Kidy Tour OÜ, registrikood 11324349, aadress Narva mnt 7B, Tallinn, telefon (+372) 610 8000, e-post info@kidytour.ee, veebileht www.kidytour.ee (edaspidi: Kidy Tour).
1.2. Lisaks käesolevatele üldtingimustele juhinduvad Kidy Tour ja reisija omavahelistes suhetes reisiteenuste eritingimustest, kliendilepingust ja teenustasude hinnakirjast.
1.3. Reisiteenuste üldtingimused kehtivad juhul, kui reisiteenuste eritingimused ja reisileping ei näe ette teisiti.
1.4. Juhul, kui reisija ostab pakettreisi teise isiku jaoks, on pakettreisi ostnud isiku kohustus teha kõigile reisiteenuste kasutajatele reisitingimused kättesaadavaks ja teatavaks.

2. MÕISTED
2.1. Reisikorraldaja – Kidy Tour OÜ.
2.2. Reisija – isik, kes soovib sõlmida pakettreisilepingu või kellel on õigus reisida selle lepingu alusel.
2.3. Agent – reisikorraldaja koostatud ja korraldatud reisiteenuse broneerimist ja ostmist vahendav juriidiline isik.
2.4. Reisikonsultant – klienti teenindav reisikorraldaja ja/või agendi esindaja, kes jagab informatsiooni reisiteenustest, nõustab reisijat ja vormistab reisiteenuste ostu.
2.5. Reisiteenus – pakettreis või mistahes reisimisega seotud üksik teenus (transpordivahendi pilet, viisa, majutusteenus, ekskursioon jms), mille reisikorraldaja on kättesaadavaks teinud.
2.6. Reisikinnitus – reisikorraldaja poolt välja antav reisi tellimist kinnitav dokument, mis sisaldab VÕS § 867 toodud teavet reisi kohta.
2.7. Vautšer – reisikorraldaja poolt väljaantav dokument, mis annab reisijale õiguse reisist osa võtta.
2.8. Pakettreis – reisikorraldaja poolt kokku pandud vähemalt kahe eri liiki reisiteenuste kogum (Täpsemalt TurS § 7).
2.9. Vahetu teenuse osutaja – transpordi-, majutus või muu reisiteenuseid pakkuv ettevõtte, kelle teenuseid reisikorraldaja vahendab.
2.10. Täiskasvanud reisija on 18-aastane või vanem reisija.
2.11. Laps – üldjuhul noorem kui 18-aastane reisija. Alates 17 aastaselt on võimalik reisida vanemate kirjalikul nõusolekul ilma vanemateta. Täpsemad juhised on Välisministeeriumi kodulehel reisi- ja konsulaarinfo rubriigis ning võivad riigiti erineda. Täpsustage alla 18aastase reisija vanemateta reisimist oma reisikonsultandi juures. Sõltuvalt sihtriigi majutuskoha tingimustest või muu teenusepakkuja tingimustest võidakse lugeda lapse vanuse ülempiiriks ka nooremaid kui kuni 18- aastaseid reisijaid (hotellides võidakse lapse vanuse ülempiiriks määrata näiteks 7, 12 või 15 aastat, tellimuslennul on lapse vanuse ülempiiriks 2 aastat). Laste soodustusi võimaldatakse lastele, kes reisivad koos lapsevanemaga.
2.12. Vääramatu jõud (Force majeure) on asjaolu, mida lepingu pooled (reisija, agent ja reisikorraldaja) ei näinud ette, ei saanud mõjutada ning mõistlikkuse põhimõtte kohaselt ei saanud pooltelt oodata, et nad lepingu sõlmimise hetkel selle asjaoluga arvestaks, seda väldiks, takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

3. PAKETTREISIDE MÜÜK
3.1. Reisiteenuse ostuvõimalused sõltuvad muutuvast nõudlusest ja pakkumisest reisiteenuste turul. Reisiteenuse kohtade saadavus võib kiiresti muutuda, mistõttu palub reisikorraldaja reisijal arvestada, et kiire ettemaksu arve tasumise korral on kohtade saamine ostuvõimaluste tutvustamise ajal kehtinud tingimustel tõenäolisem.
3.2. Reisikorraldaja palub reisijal enne tellimuse esitamist tutvuda põhjalikult reisitingimuste ja teiste teenusepakkujate lepingutingimustega ja samuti informeerida reisikorraldajat reisija reisisoovidega seotud erivajadustest või muudest asjaoludest, mis omavad tähtsust reisiteenuse osutamisel. Ainult sellisel juhul saavad vahetu teenuse osutaja ja reisikorraldaja reisija soovidega arvestada.
3.3. Reisileping on reisija ja reisikorraldaja vaheline leping, mis loetakse sõlmituks ja muutub siduvaks hetkel, kui reisija on välja valinud reisi, talle on väljastatud reisikinnitus ja ta on tasunud ettemaksu. Kui vastavalt reisitingimustele peab reisija koheselt tasuma kogu pakettreisi maksumuse, loetakse pakettreisi leping sõlmituks hetkest, mil reisija on selle vastavalt tasunud.
3.4. Juhul kui vahetu teenuse osutaja ei anna nõustumust reisija tellimusele (soovitud kuupäevaks on vabad kohad välja müüdud, hinnad muutunud vmt) informeerib reisikorraldaja sellest reisijat ja vastavalt reisijalt saadud juhistele tagastab makstud tasu või kasutab seda reisija poolt muudetud tellimuse täitmiseks.
3.5. Juhul, kui kliendi poolt soovitud reis on välja müüdud võib jätta tellimuse ootelehele. Reisikorraldaja ei garanteeri ootelehel olevate tellimuste kinnitamist. Ootelehel oleva reisi eest ei pea tasuma ettemaksu, va juhul, kui seda nõuavad vahetu teenuse osutaja tingimused.
3.6. Pakettreisi muutmis- ja annulleerimisvõimalused on piiratud. Reisija peab esitama oma muutmis või annulleerimissoovi e-kirja teel või muul kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil. Muutmine ning annulleerimine toimub üldjuhul tasu eest, kui reisikorraldaja pole otsustanud teisiti.
3.7. Reisija on kohustatud esitama reisikorraldajale ainult tõeseid andmeid ja vastutama andmete õigsuse eest, kandes seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju.
3.8. Reisikorraldajal on õigus jätta reisija korraldus täitmata ja tellimus ühepoolselt etteteatamata annulleerida, kui reisija ei täida maksekohustust nõuetekohaselt või kui reisija ei ole täitnud reisitingimusi.
3.9. Reisikorraldaja teeb reisikinnituse, vautšeri või muu reisidokumendi reisijale kättesaadavaks e-kirja teel, reisikorraldaja kontoris või agendi vahendusel. Reisija soovil ja kulul saadetakse dokumendid reisija näidatud aadressile, kas kuller- või postiteenuseid kasutades. Dokumentide saatmine toimub reisija riisikol.
3.10. Reisija peab koheselt peale reisikinnituse, vautšeri või muu reisidokumendi kätte saamist kontrollima dokumentides sisalduvate andmete (nimi, reisikuupäevad, reisikirjeldus jms) vastavust oma tellimusele. Tähtis on kontrollida, et reisikinnitusel ja reisidokumendis toodud reisija andmed ühtiks reisija reisidokumendis toodud andmetega. Reisikorraldaja või vahetu teenuse osutaja põhjustatud tehnilised puudused, millest on viivitamatult reisikorraldajat teavitatud, kõrvaldatakse. Hilisem puuduste kõrvaldamine ei ole võimalik või sooritatakse lisatasu eest.
3.11. Kui reisijale väljastatud reisikinnitusel, vautšeril või muul reisidokumendil on mis tahes puudus, mille on põhjustanud reisija tegevus või tegevusetus, rahuldatakse reisija soovitud muudatus reisiteenuse muutmise- või uue reisiteenuse ostuvõimaluse piires. Sellisel juhul kohustub reisija tasuma kõik muudatusega ja/või uue reisiteenuse ostuga kaasnevad lisatasud.
3.12. Reisitasu maksmisega kinnitab reisija oma tellimuse reisiteenuse ostmiseks ning avaldab nõustumist käesolevate reisitingimustega ja sealhulgas ka vahetu teenuse osutaja müügitingimustega. Reisija on teadlik ja nõustub sellega, et sõlmib reisiteenuse kasutamiseks lepingu reisikorraldajaga.
3.13. Pakettreis loetakse broneerituks momendist, mil reisija tasub väljastatud ettemaksu arve.
3.14. Reisikinnitus, arve, vautšer ja muu reisidokument loetakse reisija poolt kättesaaduks, kui need on antud kirjalikus vormis reisijale reisikorraldaja või agendi töötaja poolt või on edastatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis reisija e-posti aadressile.
3.15. Kui reisija jätab pakettreisi, selle osamakse või ettemaksu kokkulepitud tähtajaks tasumata, loetakse pakettreisi tellimus reisija poolt taganetuks ja reisikorraldajal on õigus broneering tühistada ning õigus rakendada reisitingimustes reisist taganemise kohta sätestatut ning nõuda reisijalt hüvitust reisitingimuste p 7. toodud suuruses.
3.16. Varajase tellija soodustuste eritingimused (EBD)
3.16.1. Varajase tellija soodustus ei kehti eripakkumiste, loteriimajutuse ja ainult lennupiletite ostmise korral;
3.16.2. Varajase tellija soodustuse korral muud soodustused ei rakendu.

4. MAKSETINGIMUSED
4.1. Juhul, kui pakettreisi broneerimisel on reisi alguseni jäänud üle 30 kalendripäeva, peab reisija tasuma väljastatud arve alusel vähemalt 20% pakettreisi maksumusest ettemaksuna 3 päeva jooksul arve väljastamisest. Sellisel juhul peab reisija tasuma ülejäänud pakettreisi maksumuse hiljemalt 30 kalendripäeva enne reisi algust. Pakettreisi broneerimisel ajal, mil reisi alguseni on jäänud 30 kohustub reisija tasuma koheselt kogu pakettreisi maksumuse.
4.2. Reisikorraldajal on õigus kehtestada teatud reisidele (EBD, sooduskampaaniad, pühadereisid jmt.) punkt 4.1 erinevad maksetingimused.

5. REISITASU JA HINNA MUUTUSED
5.1. Reisija maksab reisikorraldajale reisiteenuste eest reisitasu vastavalt reisitingimuste p 4 toodule. Reisitasu sisaldab tasu reisikinnituses toodud teenuste eest.
5.2. Kuna vastavalt üldtunnustatud rahvusvahelistele tavadele tuleb hotellitoad vabastada hiljemalt kell 12.00 päeval, siis reisitasu ei sisalda hilise väljaregistreerimise lisatasu, v.a. juhul, kui selline teenus on pakettreisi osana ette nähtud ning viide sellele on olemas ka reisikinnituses.
5.3. Juhul, kui reisija jätab kasutamata mõne reisikinnituses nimetatud teenuse, ei anna see reisijale õigust nõuda reisitasu vähendamist ega tagastamist.
5.4. Reisikorraldaja poolt peale reisijaga reisilepingu sõlmimist toimunud sooduskampaaniad, viimase hetke pakkumised jm hinna muutmised ei mõjuta reisija poolt tasumisele kuuluvat reisitasu ega anna reisijale õigust nõuda reisitasu vähendamist ega tagastamist.
5.5. Reisikorraldajal on õigus reisitasu vähendada või suurendada teavitades sellest reisijat vähemalt 20 päeva enne reisi algust ette juhul, kui muutunud on veokulud, sh kütusehind, maaletulekutasud, sadamate või lennujaamade sisse- või väljasõidutasud, teenusega seotud maksud või reisi suhtes kohaldatava raha vahetuskurss.
5.6. Reisitasu uue suuruse arvutamisel lähtub reisikorraldaja reisitingimuste p 5.5. sätestatud muudatustega seonduvate kulude vähenemisest või suurenemisest reisikorraldajale, kulude vähenemise või suurenemise võrra.
5.7. Juhul, kui reisikorraldaja suurendab reisitasu rohkem kui 8%, on reisijal õigus reisilepingust taganeda. Taganemise asemel on pooltel võimalus kokku leppida pakettreisi asendamises. Taganemise õigust võib klient kasutada üksnes 24 tunni jooksul pärast reisikorraldajalt või agendilt vastava teate saamist.

6. PAKETTREISILEPINGU MUUTMINE KLIENDI SOOVIL
6.1. Reisikinnituses, peale ettemaksu tasumist, reisija soovil ühe reisija nime muutmine on tasuline ja maksab 64 eurot. Juhul kui reisija soovib muuta rohkem kui ühe reisija nime, siis peab reisija hüvitama lepingu üleandmisega seotud kulud, mis koosnevad bürookuludest 64 eurot nimevahetuse kohta, millele lisanduvad kulud broneeringute ja lepingute lõpetamisest vahetu teenuse osutajaga ja uute lepingute sõlmimisest.
6.2. Pakettreisi lepingu üleandmine vähem kui 7 päeva enne reisi algust on lubatud vaid reisikorraldaja eelneval sõnaselgel nõusolekul.
6.3. Reisija poolt reisil olles avaldatud reisipikenduse või lühendamise soovi täidab reisikorraldaja lisatasu eest ning reisipikenduse või lühendamise võimaluse olemasolul.
6.4. Reisija poolt pakettreisis sisalduvate muude teenuste muutmise korral kohustub reisija hüvitama reisikorraldajale kõik muutmisega seonduvad kulud, mille suurusest ja tasumise korrast teatab reisikorraldaja 3 tööpäeva jooksul arvates reisijalt pakettreisi muutmise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse esitamisest arvates.
6.5. Reisikorraldaja poolt reisijale väljastatud reisikinnituses majutuse, reisikuupäeva ja sihtkoha muutmine varajase tellija soodusperioodi (EBD) jooksul, kui reisi alguseni on rohkem kui 30 päeva, on sama EBD etapi jooksul on bürookuludeta ja reisija peab tasuma vaid majutuse, reisikuupäevade ja sihtkoha hinnavahe.
6.6. Reisikorraldaja poolt reisijale väljastatud reisikinnituses reisija nime, reisi kuupäeva, hotelli või sihtkohta muutmine peale varajase tellija soodustuse (EBD) lõppemist, kui reisi alguseni on rohkem kui 30 päeva, toob kaasa varajase tellija soodustuse kehtetuse ning reisihinnale lisanduvad reisikorraldaja bürookulud 64 eurot reisija kohta ja broneeringule hakkab kehtima muudatuse aegne uus hind.
6.7. Pärast varajase tellija soodustuse (EBD) lõppemist on uue reisija lisamine broneeringusse võimalik, ent lisareisijale kehtib lisamise ajal kehtiv hind.

7. PAKETTREISILEPINGUST TAGANEMINE
7.1. Reisiteenuste osutamiseks sõlmitud lepingutest taganemine on piiratud, kuivõrd reisiteenuste puhul on kindlaks määratud vastavate teenuse osutamine teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või siis tähendab lepingu sõlmimine teatud vahendite broneerimist, millele on taganemisel keeruline uut kasutajat leida. Reisikorraldaja soovitab selliste ettenägematute kulude korvamiseks vormistada reisitõrke kindlustuse.
7.2. Olenemata sellest, kas Tarbija ostab reisiteenuse sidevahendi (e-post, telefon, koduleht) abil või reisibüroos kohapeal ei kohaldata reisiteenuse lepingutele üldjuhul Võlaõigusseaduses sätestatud tarbija õigust taganeda lepingust tasuta ja põhjust avaldamata 14 päeva jooksul (Taganemisõigus).
7.3. Reisijal on õigus taganeda reisilepingust igal ajal, kuid sellisel juhul on reisija kohustatud tasuma reisikorraldajale hüvitist:
7.3.1. Kui reisijal on reisi alguseni rohkem kui 30 päeva, siis 64 eurot täiskasvanu ja 48 eurot laps;
7.3.2. Kui reisijal on reisi alguseni jäänud 30 kuni 15 kalendripäeva, siis 25% reisi maksumusest;
7.3.3. Kui reisijal on reisi alguseni jäänud 14 kuni 7 kalendripäeva kaasaarvatud, siis 50% reisi maksumusest;
7.3.4. Kui reisija taganeb lepingust vähem kui 7 kalendripäeva enne reisi algust, siis 100% reis maksumusest.
7.4. Varajase tellija soodustusega pakettreisilepingust taganemise eritingimused:
7.4.1. Juhul kui reisija taganeb reisilepingust 48 tunni jooksul peale reisikinnituse väljastamist, ei ole reisikorraldajal õigust küsida kulude hüvitust ja reisikorraldaja tagastab reisijale kogu ettemaksu;
7.4.2. Juhul kui reisija taganeb reisilepingust peale 48 tunni möödumist reisikinnituse väljastamist, kuid reisi alguseni on rohkem kui 30 päeva, on reisija kohustatud tasuma reisikorraldajale bürookulu hüvitist kuni 96 eurot täiskasvanu ja 48 eurot lapse kohta, kuid mitte rohkem kui broneeringul tasutud ettemaks;
7.4.3. Juhul kui reisija taganeb reisilepingust kui reisi alguseni on jäänud 30 kuni 15 kalendripäeva, on reisikorraldajal õigus nõuda reisijalt hüvitist kuni 50% reisi maksumusest;
7.4.4. Kui reisija taganeb lepingust 14 või vähem kalendripäeva enne reisi algust, siis on reisija kohustatud tasuma reisikorraldajale hüvitist 100% reisi maksumusest.
7.5. Kui reisijale on koostatud reis eriprogrammi alusel (erinev programm, lisateenused või – tellimused), siis on reisija lepingust taganemise korral kohustatud hüvitama reisikorraldajale kõik eriprogrammist tulenevad kulud.
7.6. Juhul, kui reisijale ei väljastata sihtriiki reisimiseks vajaminevat viisat või ei võimaldata sihtriiki jõudmiseks läbitavate riikide transiitviisat, käsitletakse seda kui reisija poolset lepingust taganemist.
7.7. Juhul, kui reisija ei ilmu õigeaegselt reisi alustamiseks ettenähtud kohta või kui reisija ei saa ettenähtud ajal reisi alustada puudulike või nõuetele mittevastavate reisidokumentide tõttu, loetakse reisija reisilepingust taganenuks koos sellega kaasnevate tagajärgedega.

8. REISIDOKUMENDID, VIISAD, TERVISENÕUDED
8.1. Reisija kannab vastutust nõuetekohaste reisidokumentide olemasolu eest. Reisikorraldaja ja vahetu teenuse osutaja eeldavad, et reisijal, sh lapsel, on olemas reisidokumendid (pass, isikutunnistus, viisa, vaktsineerimise tõend, kindlustus jmt) nii sihtriigi kui ka transiitriikide jaoks. Väljaspool Euroopa Liitu ID-kaart isikut tõendava dokumendina ei kehti. Reisija on kohustatud reisile kaasa võtma vastavalt sihtriigi nõuetele kehtiva passi. Pass peab tavaliselt kehtima vähemalt 6 kuud peale reisi lõppu.
8.2. Reisija soovil täpsustab reisikorraldaja reisidokumentide nõudeid, kuid ei võta vastutust nende nõuete edasise kehtivuse osas, kuivõrd need võivad etteteatamata muutuda.
8.3. Erinevate riikide kodanikel võivad olla erinevad nõuded viisadele ja reisidokumentidele. Esmase info selle kohta annab reisikonsultant. Täpsemat infot jagavad saatkonnad, Välisministeerium, Kodakondsus- ja Migratsiooniamet.
8.4. Sihtkoha riigi ainupädevuses on otsustada isiku lubamine või mittelubamine riiki, seda isegi juhul, kui isikul on kõik vajalikud dokumendid riiki sisenemiseks.
8.5. Eesti kodanikud saavad lähemat informatsiooni reisidokumentide ja välisriikidesse sisenemise tingimuste kohta Välisministeeriumi kodulehelt http://www.vm.ee.
8.6. Teatud riikidesse sisenemiseks tuleb reisijatel tõendada vaktsineerimiskuuri läbimist. Informatsioon nakkushaiguste riskipiirkondade ja vaktsineerimissoovitustega on kättesaadavaks tehtud veebilehel http://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/reisimine-ja-tervis.html.
8.7. Reisija vastutab selle eest, et ta ei ole reisi sihtriigis persona non grata. Kui reisija ei pääse maale, sest teda ei lasta üle piiri, tuleb reisijal kanda kõik kodumaale naasmisega kaasnevad kulud ning reisiraha tagastamisele ei kuulu.
8.8. Kui reisija on reisikorraldajalt eelnevalt ostnud sihtriiki reisimiseks viisa ja/või tellinud muud reisidokumendid, mille kätte saamine toimub reisikorraldaja või agendi kontorist ja kui reisija on jätnud viisa ja/või reisidokumendid väljavõtmata, siis edaspidiseid pretensioone reisija süül saamata jäänud viisaga või muude dokumentidega seonduvalt reisikorraldaja ei menetle ning viisa ja/või muude teenuste eest tasutud raha ei kuulu tagastamisele.
8.9. Reisikorraldaja soovitab reisijal vormistada reisikindlustus (reisitõrke-, tervise- ja pagasikindlustus).

9. REISIJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS
9.1. Reisija on kohustatud teatama reisikorraldajaile või agendile, kas ta soovib vautšeri jm reisidokumendid saada kätte büroost kohapealt või elektronposti teel.
9.2. Reisija on kohustatud tutvuma sihtkoha maa eripäradega ja selle kohta käiva olulise informatsiooniga, võimalike ohtudega tervisele, vaktsineerimiste vajalikkusega, reisitingimustega, hotellide ja pakutavate teenuste informatsiooniga reisikorraldaja kodulehel www.kidytour.ee või agendi või reisikorraldaja poolt edastatud väljatrükil või muul viisil talle edastatud infokandjal.
9.3. Reisija on kohustatud tasuma reisikorraldajale tasu reisi ja reisiks vajalike kõrvalteenuste eest (nt viisa, kindlustus jmt) vastavalt reisitingimustele ja esitatud arvele.
9.4. Reisijal on kohustus kontrollida reisi väljasõidu/väljalennu aega 24 tundi enne reisi algust reisikorraldaja interneti koduleheküljelt www.kidytour.ee ja/või Tallinna Lennujaama internetilehel väljuvate lendude tabelist. Sihtkohas 24 tundi enne kodumaale tagasipöördumist peab reisija kontrollima vastavat informatsiooni lisaks reisikorraldaja kodulehele ka reisikorraldaja poolt kättesaadavaks tehtud infomaterjalist või reisikorraldaja kohapealselt esindajalt.
9.5. Reisi toimumise ajal on reisija kohustatud järgima reisijuhendeid, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning kohalike ametivõimude ettekirjutusi, samuti tagama oma isiklike asjade, raha, väärtasjade ja dokumentide säilimist.
9.6. Soovitame reisijale reisi toimumise ajal mitte kuritarvitada alkohoolseid jooke, mitte häirida oma käitumisega kaasreisijaid, vastasel korral võidakse reisijat reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ning sellisel juhul ei ole reisijal õigus reisiraha tagastusele.
9.7. Reisija on kohustatud järgima piirivalve- ja tollieeskirju, sealjuures arvestama, et vastutus rikkumise korral lasub reisijal.
9.8. Reisija kohustub järgima reisil ja reisisihtriigis reisija ohutuse tagamise eesmärgil kehtestatud eeskirju, järgima ja austama maa, kus reisija viibib, traditsioone ja kombeid ning mitte rikkuma õigusnorme.
9.9. Reisija on kohustatud hüvitama reisi ajal reisikorraldajale, vahetu teenuse osutajale või kolmandatele isikutele tahtliku, hoolimatu tegevusega või tegevusetusega tekitatud materiaalse kahju selle tekitamise kohas või kokkuleppe korral, pärast reisi lõppu 10 päeva jooksul reisikorraldajalt vastava arve saamisest arvates.
9.10. Kui reisija soovib enne või pärast reisi lõpptähtaega kodumaale naasta ja reisikorraldaja on teinud selleks täiendavaid kulutusi, on reisija kohustatud need hüvitama.
9.11. Reisija on kohustatud tasuma kõigi sihtkohas kasutatud lisateenuste eest, mis ei sisaldunud pakettreisis (minibaar, seif, SPA teenused, ekskursioonid jms).
9.12. Reisija on kohustatud tasuma pagasi ülekilode eest vastavalt lennufirma kehtestatud eeskirjadele.
9.13. Reisija on kohustatud teavitama reisikorraldajat kõikidest reisil kaasneda võivatest võimalikest olulistest terviseriskidest, kaasa arvatud lennureisi puhul rasedusest, mis on kestnud rohkem kui 28 nädalat. Alates 28 rasedusnädalast peab reisija lennureisil omama kaasas rasedakaarti ja mitte hiljem kui 7 päeva enne reisi väljastatud arsti kinnitust, et rase võib lennukiga lennata. Alates 32- st rasedusnädalast võib lennufirma mitte lubada rasedat lennule. Lennufirmade eeskirjad rasedatele on erinevad ning need tuleb täpsustada oma reisikonsultandi juures. Täpsem info on toodud Tallinna lennujaama kodulehel.
9.14. Reisija peab reisikorraldajat teavitama reisija erivajadustest juba reisi broneerides. Palume informeerida, kui reisija vajab erilist abi pagasiga, lennukisse või lennukilt reisiterminali jõudmiseks, kas reisija kasutab akutoitel ratastooli, on vaegkuulja, reisib koos juhtkoeraga jne.

10. REISIKORRALDAJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS
10.1. Reisikorraldaja kohustub osutama reisijale pakettreisi vastavalt lepinguga kokku lepitule.
10.2. Reisija poolt valitud pakettreis peab vastama reisikinnitusele, v.a. reisikorraldajaist mittesõltuvad asjaolud, sealhulgas paljude aastate keskmisest erinevad ilmastikuolud, sihtkohamaa reisi mõjutavad poliitilised otsused ja/või olukorrad, hotellide otsused reisi ajal remonttööde läbiviimiseks vms.
10.3. Reisikorraldaja kohustub osutama reisijale igakülgset võimaliku abi reisi ajal, kui reisijaga juhtub õnnetus, kui reisija satub kuriteo ohvriks või leiab aset mõni muu sündmus, mille tulemusena reisija elu või tervis satuvad ohtu. Reisikorraldaja abi seisneb raviasutusega ja sihtkohamaa ametivõimudega suhtlemise korraldamises või vastava informatsiooni andmises, samuti vajadusel ennetähtaegse tagasisõidu korraldamises. Reisija on kohustatud hüvitama reisikorraldajale kõik abistamisega seotud kulutused.
10.4. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud reisil ületamatud takistused või muud ettenägematud põhjused, mida reisikorraldaja ei oleks saanud ka võimalikult hoolika tegutsemise korral vältida. Niisugusteks põhjusteks võivad olla sõjategevus, terroriakt, loodusõnnetus, nakkushaigus, streik jmt sündmused (Force majeure).
10.5. Reisikorraldaja teatab viivitamatult reisijale olulise reisiteenuse muutumisest või ära jäämisest.
10.6. Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud reisija hooletusest või kolmandate isikute tegevusest, kes ei ole reisikorraldajaga lepingulises suhtes.
10.7. Reisija pagasi rikkumise ja pagasi kaotsimineku eest vastutab vedaja. Võimalike kahjude korvamiseks soovitab reisikorraldaja sõlmida enne reisile minekut pagasikindlustuse.
10.8. Reisikorraldaja ei vastuta reisija mitme ümberistumisega reisil jätkureisilt mahajäämise eest juhul, kui see oli tingitud eelneva lennu hilinemisest ilmastikuolude või lennuki tehnilise rikke vms asjaolu tõttu. Jätkulennust mahajäämise ja sellest tulenevate reisipaketi muutuste tõttu tekkinud kahju korvab lennuettevõte või reisitõrkekindlustuse olemasolul kindlustusfirma. Ümberistumistega reisidele soovitab reisikorraldaja tungivalt vormistada reisitõrkekindlustuse.
10.9. Kui reisilepingu rikkumine toimus teenuse osutamisel kolmanda isiku poolt ning vahetu teenuse osutaja vastutus on piiratud rahvusvaheliste konventsioonidega (s.h lennuettevõtjate vastutust piiravate konventsioonidega), on vastava rikkumise puhul piiratud ka Reisikorraldaja vastutus reisija ees.
10.10. Reisikorraldaja vastutus kahju tekitamise eest on piiratud reisitasu kolmekordse suurusega.

11. REISIJA ÕIGUSED
11.1. Reisijal on õigus saada Reisikorraldajailt võimalikult täpset teavet reisikirjelduse näol ja lepingule vastavat reisiteenust.

12. REISIKORRALDAJA ÕIGUSED
12.1. Reisikorraldajail on õigus teha muudatusi pakutavate teenuste hinnakirjas.
12.2. Kui reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel asjaoludel reisikirjeldusest kinni pidada, on tal õigus vahetada majutusasutust, transpordivahendit, muuta ajakava või teha muid reisi ümberkorraldusi tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muudatustest tuleb reisijale teatada esimesel võimalusel.
12.3. Reisikorraldajail on õigus lepingust taganeda ja reis ära jätta, kui reisile ei ole registreerunud piisavalt osavõtjaid (tellimuslennu täituvus alla 50%) ja/ -või kui reisikorraldaja on seadnud reisi toimumise tingimuseks osavõtjate arvu. Taganemisest teatab reisikorraldaja reisijale hiljemalt 20 päeva enne pakettreisi algust reisi puhul, mis kestab rohkem kui kuus päeva.
12.4. Reisikorraldajal on õigus leping üles öelda, kui reisikorraldaja võimalused reisi teostamiseks kokkulepitud viisil on pärast lepingu sõlmimist oluliselt raskendatud sihtkohas või selle läheduses asetleidva sõjategevuse, loodusõnnetuse, streigi, vms olukorra tõttu või kui reisi ei ole muul ootamatul põhjusel võimalik läbi viia reisija elu ja tervist ohustamata. Lepingu üles ütlemisest teatab reisikorraldaja reisijale esimesel võimalusel. Reisikorraldajal on kohustus tagada reisijale tagasireis. Juhul, kui tagasireisi korraldamisel tekivad lisakulud, siis kannavad reisikorraldaja ja reisija VÕS § 879 lg 3 tulenevalt tekkinud lisakulud võrdsetes osades. Muud lepingu üles ütlemisest tekkinud lisakulud, sealhulgas majutuse, toitlustuse jms kulud kannab reisija. Reisikorraldaja abistab sihtkohas reisijat talle sobivate lahenduste leidmiseks ja majutuse organiseerimisel.
12.5. Vääramatu jõu tõttu reisilepingu ülesütlemisel on reisijal õigus reisikorraldajale tasutud reisiraha tagastamisele 30 kalendripäeva jooksul vastavasisulise tagastusavalduse esitamisest arvates. Reisitasust on reisikorraldajail õigus maha arvata mõistlik hüvitis juba osutatud teenuste eest või reisi lõpetamiseks veel osutatavate reisiteenuste eest.

13. PUUDUSED REISIKORRALDUSES JA PRETENSIOONIDE LÄBIVAATAMISE KORD
13.1. Puuduseks reisikorralduses loetakse seda, kui reis, selle programm, hotell ja/või pakutavad teenused ei vasta olulisel määral reisikirjeldusele. Kui reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel põhjustel reisikava algselt väljakuulutatud kujul läbi viia, on tal õigus vahetada hotelli ja/või transpordivahendit, muuta ajakavasid või teha reisipaketis muid muudatusi tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu.
13.2. Puudusteks ei loeta:
13.2.1. reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muudatusi või ilmnevaid asjaolusid, mille tekkimist on võimalik eeldada arvestades reisi sihtkohta, sh kultuurilisi eripärasid ja iseloomu;
13.2.2. lennu ajakava väheolulist muutumist, samuti lennu ajakava muutumist, kui muutus on tingitud reisikorraldajast sõltumatutest asjaoludest, lennureisi hilinemist, reisiklassi- ja reisimarsruudi muutmist või liinilendudel lennukohtade ülebroneerimist, mille eest vastutab reisija ees vastavalt Euroopa Liidu määrusele 261/2004 lennuettevõtja;
13.2.3. hotelli vahetumist vahetult enne reisi või reisi ajal, kui see oli tingitud hotelli ülebroneeringust või hooaja alguse ja lõpuga seonduvatest erisustest. Reisikorraldaja kohustub tegema kõik endast oleneva, et saamata jäänud hotell asendataks reisijale vähemalt samaväärse või kõrgema tasemega hotelliga;
13.2.4. hotellis või selle läheduses toimuvaid ehitustöid;
13.3. Puuduseks ei loeta, kui reisija omal süül ei pääse lennuki pardale.
13.4. Puudustest pakettreisis on reisija kohustatud viivitamatult ja kirjalikku taasesitamist võimaldavad vormis teatama kohapeal reisiesindajale, agendile või reisikorraldajale puuduste kõrvaldamise eesmärgil, vastasel korral puudub reisijal hilisemal pretensiooni esitamisel kahju hüvitamise nõudeõigus.
13.5. Reisikorraldaja võtab reisiteenuse puuduste kõrvaldamiseks tarvitusele mõistlikud abinõud ning kõrvaldab puuduse mõistliku aja jooksul.
13.6. Reisikorraldaja menetleb reisija poolt peale reisi tähtaegselt esitatud hotelliteenindust ja majutust puudutavaid pretensioone üksnes juhul, kui reisija on reisi sihtkohas teavitanud koheselt probleemist hotelli administratsiooni ja reisikorraldajat kuid probleemi ei õnnestunud kohapeal mõistliku tähtaja jooksul lahendada.
13.7. Juhul, kui tekkinud probleem lahendatakse ja tekkinud kahju hüvitatakse reisijale reisi ajal sihtriigis kohapeal, ei ole reisijal õigus nõuda teistkordset hüvitamist Eesti Vabariigis.
13.8. Juhul, kui pretensioonile lahenduse leidmine või rikkumise kõrvaldamine osutus sihtkohas võimatuks, on reisijal õigus esitada avaldus/pretensioon 7 päeva jooksul peale reisilt tulekut reisikorraldaja või agendi kontorisse või e-posti aadressil. Esitatud avaldus/pretensioon peab sisaldama reisija nimesid ja kontaktandmeid, kaebuse sisu ja reisija selgesõnaliselt esitatud nõuet ning asjaolusid, millega ta nõuet põhjendab ja tõendab. Avaldusele/pretensioonile lisatakse koopiad asjasse puutuvatest ja nõude aluseks olevatest dokumentidest (leping/arve; maksedokumendid; hüvitise nõude aluseks olevad kviitungid, telefoni kõneeristuse väljavõtted, kohapeal vormistatud akt jms).
13.9. Reisikorraldaja vaatab nõutud vormis esitatud reisija avalduse/pretensiooni läbi 15 kalendripäeva jooksul avalduse/pretensiooni saamisest arvates. Hüvitamisele kuulub üksnes otsene kahju, mis proportsionaalselt vastab vea suurusele. Reisiteenuste puudustega seotud kulutused hüvitab reisikorraldaja üksnes vastavate kuludokumentide alusel (ostukviitung vms).

14. ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE
14.1. Reisilepingu ja reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse lahendada reisikorraldaja ja reisija vaheliste läbirääkimiste teel.
14.2. Vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse tarbijatega seotud vaidlused kohtuväliselt tarbijavaidluste komisjonis aadressil Pronksi 12 Tallinn, 10117, telefon (+372) 6201 920. Komisjoni veebileht ja menetlusreeglid on kättesaadavad internetiaadressil: http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon.

15. NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS
15.1. Tellimuse esitamisega annab isik OÜ-le Kidy Tour, registrikood 11324349, aadress Narva mnt 7B Tallinn 10117, tel. +372 6108000, email: info@kidytour.ee nõusoleku oma isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks kliendisuhte loomise, reisiteenuste müügiks pakkumise, müügi ja osutamise, lepingute sõlmimise, täitmise, muutmise, lõpetamise eesmärgil. Klient nõustub, et isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele sh. vahetu teenuse osutajale ja/või isikutele, kes on seotud temale reisiteenuse osutamisega on lubatud, kuid see võib toimuda ainult isikuandmete kaitse seaduses sätestatud viisil. Klient on teadlik oma õigustest saada igal ajal infot enda kohta kogutud isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta; infot, kellele on isikuandmeid edastatud; nõuda ebaõigete andmete parandamist; andmete töötlemise lõpetamist ja kustutamist, kui see on kooskõlas õigusaktidega.

Pakettreisilepingu standardinfo teabeleht

Pakettreisilepingu standardinfo teabeleht
Direktiivi (EL) 2015/2302 kohased peamised õigused
1) Reisija saab kogu olulise teabe pakettreisi kohta enne pakettreisilepingu sõlmimist.
2) Kõikide lepingus sisalduvate reisiteenuste nõuetekohase osutamise eest vastutab alati
vähemalt üks ettevõtja.
3) Reisijale antakse hädaabitelefoninumber või kontaktpunkti andmed, mille kaudu ta
saab reisikorraldaja või -vahendajaga ühendust võtta.
4) Reisija võib mõistliku aja jooksul teatamise korral ja võimaliku lisatasu eest pakettreisi
teisele isikule üle anda.
5) Reisitasu saab tõsta üksnes siis, kui suurenevad konkreetsed kulud (näiteks
kütusehind) ja kui see on sõnaselgelt lepingus sätestatud ja igal juhul mitte hiljem kui
20 päeva enne pakettreisi algust. Kui reisitasutõus ületab kaheksa protsenti pakettreisi
maksumusest, võib reisija lepingust taganeda. Kui reisikorraldaja jätab endale õiguse
reisitasu tõsta, on reisijal õigus reisitasu alandamisele, kui asjaomased kulud
vähenevad.
6) Reisija võib lepingust taganeda hüvitist maksmata ja kõik makstud summad tagasi
saada, kui märkimisväärselt muudetakse pakettreisi olulist osa peale reisitasu. Kui
enne pakettreisi algust tühistab pakettreisi eest vastutav ettevõtja pakettreisi, on
reisijal õigus saada raha tagasi ja asjakohasel juhul hüvitist.
7) Reisija võib enne pakettreisi algust lepingust taganeda hüvitist maksmata erandjuhul,
näiteks juhul, kui sihtkohas esineb tõsiseid julgeolekuprobleeme, mis võivad pakettreisi
mõjutada.
8) Lisaks sellele võib reisija igal ajal enne pakettreisi algust lepingust taganeda, makstes
asjakohast ja põhjendatud hüvitist.
9) Kui pärast pakettreisi algust ei ole võimalik kokkulepitud viisil osutada olulist osa
pakettreisi teenustest, tuleb lisatasuta pakkuda reisijale muid sobivaid teenuseid. Kui
teenuseid ei osutata vastavalt lepingule ning mittevastavus mõjutab oluliselt
pakettreisi teenuste osutamist ja reisikorraldaja ei ole mittevastavust heastanud, võib
reisija pakettreisilepingu üles öelda hüvitist maksmata.
10) Reisijal on õigus reisitasu alandamisele ja/või kahju hüvitamisele, kui reisiteenuseid ei
osutata või neid osutatakse mittenõuetekohaselt.
11) Reisikorraldaja peab andma abi, kui reisija satub raskustesse.

12) Kui reisikorraldaja või mõnede liikmesriikide puhul vahendaja ei suuda maksevõime
tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita, makstakse makstud summad tagasi. Kui
pärast pakettreisi algust ilmneb, et reisikorraldaja või asjakohasel juhul vahendaja ei
suuda maksevõime tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita, ja pakettreis sisaldab
reisijavedu, tagatakse ka reisija toimetamine lähtekohta või muusse kokkulepitud
kohta. Kidy Tour OÜ-l on AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal (kaitset pakkuv
tagatise andja, kindlustusandja) tagatis. Reisija võib AAS-ga BTA Baltic Insurance
Company Eesti filiaal asukoht: Lõõtsa 2B, Tallinn, 11415, e-post: info@bta.ee, tel. 686
8668 või asjakohasel juhul Tarbijakaitseamet asukoht Pronksi tn 12, e-post:
info@tarbijakaitseamet.ee, tel. 620 1700 ühendust võtta, kui Kidy Tour OÜ
maksevõimest tuleneva suutmatuse tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita
keeldutakse teenuste osutamisest.
Direktiiv (EL) 2015/2302, mis on üle võetud riigisisesesse õigusesse https://eurlex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2302&from=ET]