fbpx

Mouzenidis Travel

Mouzenidis Travel tegutseb reisikorraldajana alates 1995 aastast, Eesti turule on tulnud alates 2013 aastast.
Põhisihtkohad:

väljalennuga Tallinast -> Kreeka: Thessaloniki; Küpros; Armeenia; Gruusia.

väljalennuga Riiast -> Kreeka: Korfu, Kreeta, Rhodos.

Reisitingimused

1. ÜLDSÄTTED
Turist tellib, Reisikorraldaja aga tagab oma võimaluste raames Turistile ettevalmistatud Teenused, mille pakkumise
eest maksab Turist Reisikorraldajale.
2. POOLTE GARANTII
2.1. Reisikorraldaja tõendab, et on taganud Turisti sissemakstud rahale ohutusgarantii:
2.1.1. Kogu eelnevalt saadud info ja tingimused on selged ja arusaadavad, Pooled on need üksikasjalikult läbi
arutanud, nendega nõus, mõistavad, et ei oma ega leia ka edaspidiselt mingeidki pretentsioone ega vastuväiteid.
2.1.2. Ei kasuta teenuseid kommertslikel eesmärkidel, samuti sissetuleku eesmärgil ning eesmärkidel, mis on seotud
majandusliku või ametitegevusega;
2.1.3. Turist soovib saada arveid ning muud informatsiooni elektroonsel kujul Turisti poolt Lepingus nimetatud e-posti
aadressile.
3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Reisikorraldaja õigused ja kohustused:
3.1.1. Reisikorraldaja on kohustatud reserveerima Teenused.
3.1.2. Mitte hiljem kui 1 (üks) kalendripäev enne väljasõitu Reisikorraldaja asukohas, või 3 (kolm) tundi enne reisi
väljumiskohal on Reisikorraldaja kohustatud Turistile edastama dokumendid, mis tõendavad Turistide õigusi Teenuste
kasutamiseks. Dokumentide üleandmise hetkest Turistile peetakse Reisikorraldajat Teenust osutanuks.
3.2. Turisti õigused ja kohustused:
3.2.1. Turist on kohustatud tegutsema sellisel viisil, et otseselt ega kaudselt mitte puudutada Reisikorraldaja huve
ja/või mitte tekitada Reisikorraldaja jaoks negatiivseid tagajärgi ja/või mitte halvendada Reisikorraldaja ettevõtte pilti
ning klientide usaldust Reisikorraldaja suhtes jm., eriti kui selliste tegevuste tulemusena võivad Reisikorraldajal
tekkida mingisugused kahjumid ja/või kulutused;
3.2.2. Turist on kohustatud esitama Reisikorraldajale kirjalikult või kasutades muid sidevahendeid avalduse soovitud
Teenustest, selgelt väljendades Teenuste kirjeldust, tunnusjooni, omadusi ning erisusi;
3.2.3. Oma kohustuste täitmisel ning Teenuste kasutamisel võtab Turist endale ootamatuste riski;
3.2.4. Turist on kohustatud esitama Reisikorraldajale nõusoleku Teenuste reserveerimiseks ;
3.2.5. Teenuste kasutamisel, võttes endale ootamatuse riskid, kohustub Turist hoiduma sellistest tegevustest, mis
võivad otseselt või kaudselt tuua endaga kahjumeid ja/või ettenägematuid kulutusi Reisikorraldajale ja/või mistahes
kolmandale isikule;
3.2.6. Mitte hiljem kui 5 (viie) päeva jooksul peale Lepingu sõlmimist on Turist kohustatud esitama Reisikorraldajale
vajalike dokumentide kogumit;
3.2.7. ette Turist kohustub katma kulusid, mis on mõeldud Teenuste tasumiseks nende saamise kohal ning mis ei
sisaldu Lepingulises hinnas ja/või mis on jäänud Turisti poolt Reisikorraldajale kinnimaksmata. Juhul, kui Turist p
3.2.9. Turist on kohustatud esitama Reisikorraldajale lisaks info olukordadest, mis ei võimalda Turistidel reisi
ettevõtmist;
1) erinevat sorti haigestumised ning nendega seotud vastunäidustused (näiteks erinevat viisi transpordi,
kliimatingimuste muutumise, rahvusköögi, ravimite tarvitamise, meditsiiniliste preparaatide jms. suhtes);
2) kui minevikus on olnud konfliktseid olukordi riigivõimu kohtualluvusega, sealhulgas keeld sisenemaks teatud riiki või
riikide gruppi või keeld (piirang) lahkumiseks Eesti Vabariigist;
3) Turisti vajadus saamaks spetsiaalsed load või kokkulepped kolmandate isikutega või riigivõimu kompetentsete
organitega, näiteks, nõusolek lapse väljaviimiseks Eesti Vabariigist, lapse pass, lapse andmete kandmine vanemate
passi, luba relva, loomade, kunstiteoste jm. sisse- ja/või väljaviimiseks;
3.2.10. Turist on kohustatud mitte hiljem kui 1 (üks) kalendripäev enne reisi algust täpsustama
Reisikorraldajalt transpordivahendite väljumisajad, grupi kohtumise koht ja aeg.
3.2.11. Dokumendid, mis on vajalikud reisi kordasaatmiseks, on Turist kohustatud kätte saama enne reisi algust
Reisikorraldaja asukohas (faktilisel aadressil) või 3 (kolm) tundi enne väljumist väljumiskohast Reisikorraldaja
esindajalt.
4. TASUMISE, KOMPENSATSIOONIDE, TRAHVIDE JA MUUDE KULUDE TAOTLEMISE KORD, SUURUS NING
MAKSMINE
4.1 Turist tasub Reisikorraldajale Lepingukohast hinda Lepingu ja/või Reisikorraldaja esitatud arvete kohaselt ja/või
ühel järgmistest tingimustest:
4.1.1 Pakkumise «Varajase tellija soodustus» tingimustel:
– 10% 5 (viie) päeva jooksul kinnitamise hetkest;
– 90% 21 (kahekümne ühe) kalendripäeva jooksul väljalennu hetkeni;
4.1.2. Standartse broneeringu tingimustel:
– 20% 5 (viie) päeva jooksul kinnitamise hetkest;
– 80% 21 (kahekümne ühe) kalendripäeva jooksul väljalennu hetkeni;
4.1.3. «Viimase hetke pakkumiste» tingimustel:
– kui Taotlus broneeritakse enam kui 14 (neliteist) kalendripäeva enne majutuse algust – teostatakse ettemaks
suuruses 10% 5 (viie) päeva jooksul Taotluse kinnitamise hetkest, ülejäänud 90% – mitte hiljem kui 21 (kahekümne
ühe) kalendripäeva jooksul enne majutuse algust;
– juhul, kui Taotlus broneeritakse vähem kui 7 (seitse) päeva enne majutuse algust, peab makse toimuma kinnitamise
päeval.
a. Kõik Poolte Maksed teostatakse nende kandmisel vastava Poole panga arvelduskontole, mis on või saab olema
Lepingus välja toodud. Turistil on õigus Teenuste eest tasuda ka sularahas.
b. Poolte Maksed peetakse teostatuks hetkel, kui Maksete summa või nende osad, mis on antud Lepingus ette
nähtud, on kogu ulatuses kantud vastava Poole panga arvelduskontole või kassasse, mida tõendab vastava panga
väljavõte või Poole kassa väljavõte.
c. Turistile esitatud trahvi kinnimaksmine ja mingisuguste kahjumite ja/või kulutuste korvamine ei vabasta Turisti
muudest Lepingus välja toodud või sellest tulenevate kohustuste heatahtlikust täitmisest ning vastutusest.
Trahvisanktsioonid Turisti poolt reisi ärajätmisel:
 5* (kaasa arvatud hotellikett Sani ja Grecotel) – reisi ärajätmine 1,5 kuud enne väljalendu ilma trahvisanktsioonideta
 4* – reisi ärajätmine 3 nädalat enne väljalendu ilma trahvisanktsioonideta
 3* ja vähem – reisi ärajätmine 2 nädalat enne väljalendu ilma trahvisanktsioonideta
d. Reisikorraldaja kahjumi ja/või kulutuste korvamise suurus määratakse igas juhtumis eraldi, arvestades
Reisikorraldaja faktiliste (olemasolevate) ja/või eeldatavate kahjumite ja/või kulutuste suurust. Kahjumiks peetakse
kõiksugused olevad või oodatavad trahvid, tulumaksud, tollimaksud, tasud jne.
5. POOLTE VASTUTUS
a. Reisikorraldaja ei vastuta Turisti eest ega korva Turistile kahju ja/või kulutusi, mis on tekkinud sellistes
olukordades, mida Reisikorraldaja ei kontrolli ega mõjuta. Sellisteks, kuid mitte ainult, olukordadeks võib pidada:
1) juhtum, kui Turist on esitanud valed, ebapiisavad ja/või mitte õigeaegselt andmed ja dokumendid, mis on vajalikud
Lepingu täitmiseks;
2) juhtum, kui teistel Turistidel puudub info, mida Reisikorraldaja on esitanud Turistile vastavalt Lepingule;
3) juhtum, kui Turist ei jälgi meditsiinilisi nõudmisi, ajutise paiknemise nõudmisi, nõudmisi riiki sisenemisel jne.
b. Kahjumi eest, mis on tekitatud Turistile traspordireiside ärajäämise või muutmisega, vastutab transporteerija
vastavalt Läti Vabariigi regulatiiv- ja õigusaktile, samuti rahvusvahelistele aktidele.
6. LAHKARVAMUSTE JA VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD
a. Lahkarvamuste korral, pannes teksti põhjal paika mõju prioriteedid, on vaja pidada silmas, et:
 Suuliselt ja kirjalikult esitatud tekstide vahel peetakse kirjalikku teksti määravaks.
 Kui on olemas mitu kirjalikult esitatud teksti, on eelised kirjalikul tekstil, mis on elektrooniliselt või oma käega
allkirjastatud.
 Kui on olemas mitu allkirjastatud teksti, on eelised tekstil, mis on allkirjastatud mõlema Poole poolt.
b. Turisti kohustuseks on esialgu pöörduda Reiskorraldaja poole (kontorisse) kaebuse/pretentsiooniga 20
(kahekümne) kalendripäeva jooksul reisi lõppkuupäevast ning teha kõike võimalikku selleks, et lahendada vaidlus
rahuliku kokkuleppe teel. Turisti kohustuseks on igale pretentsioonile lisada juurde Lepingu koopia ning koopiad
dokumentidest, mis tõestavad Turistile toodud kahjumit, esitades originaaldokumendid, mis tõestavad ja tõendavad
reaalsete ning faktiliste otseste kulutuste tekitamist, mille põhjuseks on kohustuste Rikkumine, mis on välja toodud
Lepingus Reisikorraldajaga.
Reisikorraldaja uurib ühte pretentsiooni 20 (kahekümne) tööpäeva jooksul ning teavitab Turisti võimalikust
lahendusest.
c. Teenuste mittevastamisel Lepingu tingimustele võib Turist esitada nõudmised kahe aasta jooksul Teenuste
saamise hetkest järgmises korras:
1) esialgselt Reisikorraldajale;
2) kui Reisikorraldaja ei rahuldanud nõudmist, pöördub Turist Läti või Eesti Vabariigi tarbijakaitseametisse, pidades
kinni tähtajast 2 aastat.
7. KEHTIVUSAEG, LEPINGU MUUTMISE JA KATKESTAMISE TINGIMUSED
a. Leping kehtib selle allkirjastamise momendist ning on sõlmitud kohustuste täideviimiseni ehk momendini, mil
Reisikorraldaja on Turistile üle andnud dokumendid, mis tõendavad Turistide õigusi Teenuste kasutamiseks.
b. Lepingut on võimalik katkestada igal ajal vastavalt Läti Vabariigi regulatiiv- ning õigusaktile.