fbpx

Novatours

Tegutseb reisikorraldajana alates aastast 2004.

Põhisihtkohad (reisid algusega Tallinnast): Türgi, Egiptus, Kreeka, Iisrael, Hispaania, India, Horvaatia, Portugal, Itaalia.

Reisitingimused alates 01.07.2018

1. Üldsätted
1.1. Käesolevates reisitingimustes (edaspidi Tingimused) on Reisikorraldajaks OÜ Novatours ja Reisijaks Reisikorraldaja poolt
korraldataval reisil osaleja ning kelle vahel on sõlmitud Reisiteenuste leping.
1.2. Vahendajaks on Reisikorraldaja poolt koostatud pakettreisi vahendav isik.
1.3. Reisiteenuste lepinguks on Reisikorraldaja ja Reisija vahel sõlmitud leping, mille alusel kohustub Reisikorraldaja osutama
Reisijale reisiteenuseid ning Reisija kohustub maksma selle eest tasu.
1.4. Käesolevates Tingimustes nimetatud reisiteenustena on käsitletavad vaid Reisikorraldaja poolt osutatavad reisiteenuste
kogumid ehk pakettreisid. Tingimused ei reguleeri Reisikorraldaja poolt pakutavate üksikute reisiteenuste osutamist.
1.5. Reisikorraldajal on ühepoolselt õigus Tingimusi osaliselt muuta ja/või jätta Tingimused osaliselt kohaldamata liinilendudel
põhinevate pakettreiside puhul, samuti ühekordselt pakutavate ja/või kindla ajavahemiku kestel reklaamitavate reisiteenuste puhul,
eelkõige viimase hetke pakkumised, müügiedendamise kampaaniate raames tehtavad soodus- või eripakkumised.
2. Reisiteenuste lepingu sõlmimine ja jõustumise tagajärjed
2.1. Reisiteenuste leping loetakse sõlmituks hetkest, kui täidetud on alljärgnevad eeldused
2.1.1. Reisikorraldaja või Vahendaja on Reisijale esitanud tutvumiseks reisikirjelduse ning Tingimused ja
2.1.2. Reisija on tasunud reisi eest Tingimustes sätestatud korras ettemaksu või kogu reisi maksumuse.
2.2. Reisiteenuste lepingu sõlmimise tagajärjel muutub Reisikorraldajale siduvaks kohustus osutada Reisijale viimase poolt
väljavalitud reisiteenuseid. Kui Reisikorraldaja ja Reisija ei lepi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kokku teisiti, on
Reisikorraldaja kohustus osutada reisiteenuseid piiratud Reisikorraldaja poolt oma kodulehe, reisikataloogi või suunatud pakkumise
vahendusel Reisijale teatavaks tehtud reisikirjeldusega.
3. Reisiteenuste eest tasumine.
3.1. Juhul, kui reisiteenuste väljavalimisel (broneerimisel) on nende osutamiseni jäänud rohkem kui 30 kalendripäeva, tasub Reisija
hiljemalt reisikinnituse väljastamisele järgneval tööpäeval Reisikorraldajale ettemaksuna vähemalt 20% reisiteenuse maksumusest.
Sellisel juhul tasub Reisija reisiteenuste ülejäänud maksumuse hiljemalt 30 kalendripäeva enne reisiteenuste kasutamist.
Reisiteenuste broneerimisel ajal, mil nende osutamiseni on jäänud 30 kuni 7 kalendripäeva, tasub Reisija kogu reisiteenuste
maksumuse hiljemalt reisikinnituse väljastamisele järgneval tööpäeval. Reisiteenuste broneerimisel ajal, millal reisiteenuste
osutamiseni on jäänud vähem kui 7 kalendripäeva, kohustub Reisija tasuma koheselt kogu tasumisele kuuluva summa.
3.2. Juhul, kui Reisija ei ole tasunud tähtaegselt reisiteenuste eest tasumisele kuuluvat summat, on Reisikorraldajal õigus
reisiteenuste lepingust taganeda ning jätta Reisija poolt ettemaksuna tasutud summa leppetrahvina endale.
4. Reisiteenuste maksumus ja maksumuse suurendamine
4.1. Reisiteenuste maksumusse kuuluvad reisikinnitusel ja arvel märgitud teenused. Kui Reisija jätab mõne reisiteenuste
maksumusse kuuluva teenuse kasutamata, ei ole tal õigust nõuda reisiteenuste hinna alandamist. Juhul, kui ei ole kokku lepitud
teisiti, ei kuulu reisiteenuste hinna sisse viisa, ekskursioonid, reisikindlustus.
4.2. Reisikorraldajal on pärast Reisiteenuste lepingu sõlmimist ja tingimusel, et sellest teavitatakse Reisijat vähemalt 21
kalendripäeva enne reisi algust ette, õigus reisiteenuste maksumust suurendada juhul, kui
4.2.1. muutuvad Eesti Vabariigi või reisi sihtkohamaa maksud, lõivud ja teenustasud, tingimusel, et need mõjutavad reisiteenuste
maksumust;
4.2.2. muutuvad transpordi- või majutusteenuse hinnad, tingimusel, et need ei allu Reisikorraldaja kontrollile ja neid ei olnud
võimalik Reisiteenuste lepingut sõlmides ette näha;
4.2.3. muutuvad reisiteenuste suhtes kohaldatavate valuutade vahetuskursid.
4.3. Reisiteenuste maksumuse suurendamisel võetakse aluseks Reisiteenuste lepingu järgne reisiteenuste maksumus, millele
liidetakse Tingimuste punktides 4.2.1. -.4.2.3. nimetatud teenuste ja/või maksude suurenemine ja/või vahetuskursi muutumine
osas, mida ei ole eelnevalt arvestatud reisiteenuste maksumusse.
4.4. Reisija on kohustatud viivitamatult pärast Reisikorraldajalt Tingimuste punktis 4.2. nimetatud teate saamist:
4.4.1. tasuma Reisikorraldajale reisiteenuste suurendamise järgse Reisiteenuste maksumuse või
4.4.2. teatama Reisikorraldajale soovist Reisiteenuste lepingust taganeda või
4.4.3. teatama taganemise asemel soovist reisiteenuste asendamiseks vähemalt samasuguse maksumusega reisiteenustega.
Juhul, kui see osutub võimatuks, on Reisijal õigus nõuda reisiteenuste asendamist väiksema maksumusega reisiteenustega ja
enammakstud summa tagastamist või taganeda Reisiteenuste lepingust.
4.5. Reisiteenuste lepingust taganemisel Tingimuste punktis 4.2. nimetatud põhjustel, kohustub Reisikorraldaja tagastama Reisijale
reisiteenuste maksumuse täies ulatuses.
4.6. Juhul, kui Reisija ei teavita Reisikorraldajat viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul arvates Reisikorraldajalt teate
saamist soovist kasutada Tingimuste punktides 4.4.1. – 4.4.3. sätestatud õiguseid, loeb Reisikorraldaja, et Reisija on Reisiteenuste
lepingust taganenud ning tagastab Reisijale reisiteenuste maksumuse täies ulatuses.
5. Reisiteenustest taganemine või reisiteenuste muutmine
5.1. Lisaks Tingimuste punktis 4 sätestatule on Reisijal enne reisi toimumist õigus Reisikorraldajale hüvitist maksmata
Reisiteenuste lepingust taganeda juhul, kui on toimunud oluline reisiteenuste muutumine ning tingimusel, et Reisija on viivitamatult,
kuid mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul pärast Reisikorraldajalt vastavasisulise teate saamist esitanud Reisikorraldajale kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis Reisiteenuste lepingust taganemise avalduse. Olulise reisiteenuste muutumisena ei käsitleta
vääramatu jõu ilmnemisest tulenevat Reisikorraldaja võimatust täita Reisiteenuste lepingus sätestatud kohustusi;
5.2. Reisijal on Tingimuste punktis 5.1. nimetatud põhjuse ilmnemisel õigus Reisiteenuste lepingust taganemise asemel nõuda
reisiteenuste asendamist vähemalt samasuguse maksumusega reisiteenustega. Juhul, kui see osutub võimatuks, on Reisijal õigus
nõuda reisiteenuste asendamist väiksema maksumusega reisiteenustega ja enammakstud summa tagastamist.
5.3. Reisija poolsel Reisiteenuste lepingust taganemisel muudel Tingimustes nimetamata juhtudel kohustub Reisija tasuma
Reisikorraldajale hüvitist alljärgnevas suuruses:
5.3.1. 20% reisiteenuste maksumusest juhul, kui taganemise hetkel on reisi alguseni jäänud rohkem kui 30 kalendripäeva;
5.3.2. 40% reisiteenuste maksumusest juhul, kui taganemise hetkel on reisi alguseni jäänud 30 kuni 15 kalendripäeva;
5.3.3. 60% reisiteenuste maksumusest juhul, kui taganemise hetkel on reisi alguseni jäänud 14 kuni 11 kalendripäeva;
5.3.4. 100% reisiteenuste maksumusest juhul, kui taganemise hetkel on reisi alguseni jäänud 10 või vähem kalendripäeva;
5.3.5. 100% reisiteenuste maksumusest juhul, kui Reisiteenuste leping on sõlmitud Tingimuste punktis 1.5. nimetatud pakkumise
põhjal ning juhul, kui pakkumise tingimused ei näe ette teisiti.
5.4. Reisija poolseks Reisiteenuste lepingust taganemiseks loetakse ka juhtumit, mille kohaselt ei ole Reisija, ilma eelnevat
taganemise avaldust esitamata, ilmunud ettenähtud ajal reisi alguspunkti ja/või Reisija ei saa reisi alustada puuduvate või nõuetele
mittevastavate reisidokumentide tõttu. Sellisel juhul kohaldub vastavalt Tingimuste punktis 5.3. sätestatu.
5.5. Reisijal on õigus, teavitades sellest kirjalikult Reisikorraldajat, muuta Reisiteenuste lepingus nimetatud Reisija nime või tellitud
hotelli või reisi kuupäeva (sh reisi kestvust), hüvitades Reisikorraldajale reisi ettevalmistamise ja korraldamisega seotud kulud
(bürookulud) summas
5.5.1. 60 eurot inimese kohta juhul, kui muutmise hetkel on reisi alguseni jäänud rohkem kui 30 kalendripäeva;
5.5.2. 90 eurot inimese kohta juhul, kui muutmise hetkel on reisi alguseni jäänud 30 kuni 21 kalendripäeva.
5.6. Lisaks Reisitingimuste punktis 5.5. nimetatud kulutustele tuleb Reisijal hüvitada Reisikorraldajale muutmise hetkeks
Reisikorraldaja poolt kantud kulud seoses viisa hankimise, lennupileti ja/või majutuse broneerimisega. Reisitingimustes ettenähtud
korda rikkudes tehtud muudatusi käsitleb Reisikorraldaja Reisiteenuste lepingust taganemisena ja kohaldub Tingimuste punktis 5.3.
sätestatu. Reisijal ei ole kohustust hüvitada punktis 5.5. nimetatud kulutusi ja/või käesolevas punktis nimetatud kulutusi juhul, kui
Reisija poolt tehakse muudatused Reisikorraldaja poolt pakutava lisateenuse „Paindlik reis“ raames.
5.7. Reisiteenuste lepingu kuupäeva ja/või Reisija nime muutmisel juhul, kui reisiteenuste osutamine põhineb liinilendudel, hüvitab
Reisija Reisikorraldajale lennupileti(te) maksumuse täies ulatuses. Reisija hüvitab Reisikorraldajale lennupileti(te) maksumuse ka
juhul, kui Reisija taganeb Reisiteenuste lepingust ning taganemise aluseks ei ole Tingimuste punktis 5.1. nimetatud asjaolud, ja
Tingimuste punktis 5.3. nimetatud hüvitis on väiksem lennupileti(te) maksumusest.
5.8. Reisiteenuste lepingu muutmisel muudel juhtudel kohustub Reisija hüvitama Reisikorraldajale kõik muutmisega seonduvad
kulud, mille ulatuse ja tasumise tähtajad teatab Reisikorraldaja Reisijale hiljemalt 3 päeva jooksul arvates vastavasisulise teate
saamisest.
5.9. Võimalikest reisitõrgetest tulenevate kahjude hüvitamiseks soovitab Reisikorraldaja sõlmida reisikatkemiskindlustuse.
6. Reisija kohustused ja vastutus
6.1. Reisija on kohustatud:
6.1.1. tutvuma käesolevate Tingimustega ning hotellide ja pakutavate teenuste kohta käiva üldinformatsiooni ja olulise teabega,
mida on võimalik leida kas Reisikorraldaja kataloogis, hinnakirjast või Reisikorraldaja kodulehelt www.novatours.ee;
6.1.2. reisidokumentide kättesaamisel kontrollima koheselt nende vastavust tema poolt soovituga ning võimalike ebatäpsuste
ilmnemisel teavitama nendest viivitamatult Vahendajale või Reisikorraldajale
6.1.3. reisi kestel järgima hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning reisi sihtriigi ametivõimude ettekirjutisi;
6.1.4. oma käitumisega mitte häirima kaasreisijaid. Vastasel korral võidakse Reisijat reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal
ei ole õigust reisiteenuste maksumuse tagasisaamisele.
6.2. Reisija vastutab:
6.2.1. kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus või tegevusetus põhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele või
kolmandatele isikutele;
6.2.2. reisikindlustuse hankimise, olemasolu ja kehtivuse eest;
6.2.3. oma reisidokumentide korrasoleku eest. Reisija kohustub kontrollima oma passi vm reisidokumentide vastavust nõuetele.
6.3. Juhul, kui reisijale ei väljastata reisi sihtriiki või sinna jõudmiseks läbivatesse riikidesse viisat või ei lubata teda nimetatud
riikidesse siseneda, kannab Reisija kõik enda tagasitulekuga seonduvad kulud ning ei oma õigust nõuda tagasi kasutamata
Reisiteenuste maksumust.
7. Reisikorraldaja vastutus
7.1. Reisikorraldaja vastutab reisiteenuste osutamise vastavuse eest esitatud kirjeldusele.
7.2. Reisikorraldaja ei vastuta:
7.2.1. vääramatu jõu tagajärjel (eelkõige loodusõnnetused, poliitilised vahejuhtumid, streigid vms.) tekkinud kahju eest;
7.2.2. Reisija enda tegevusest või tegevusetusest põhjustatud kahju eest;
7.2.3. Reisija haigestumise, kuriteo ohvriks langemise või muu Reisijaga juhtunud õnnetuse tagajärjel tekkinud kahju eest. Sellisel
juhul kohustub Reisikorraldaja osutama Reisijale sellega kaasnevas asjaajamises igakülgset abi;
7.2.4. Reisija poolt valitud hotellis ja/või reisi kestel kasutatavate transpordivahendites toimuvate tehniliste rikete eest, samuti
hotellipersonali või transpordivahendite juhtide süülise käitumisega tekitatud kahjude eest;
7.2.5. juhtudel, mil Reisikorraldaja vastutus on piiratud rahvusvaheliste konventsioonidega.
7.3. Reisikorraldaja jaoks ei ole siduv Vahendaja poolt reisiteenuste müümisel esitatud informatsioon, mis ei kajastu reisikataloogis
või Reisikorraldaja poolt esitatud pakkumises.
8. Reisikorraldaja õigus teha reisis muudatusi
Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel asjaoludel reisi reisikirjelduses esitatud kujul teostada, on tal õigus vahetada hotelli
või sõiduvahendit, muuta ajakava või teha reisis muid muudatusi, tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu.
Muutustest tuleb Reisijaid koheselt teavitada.
9. Reisikorraldaja õigus reis ära jätta
9.1. Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta juhul, kui:
9.1.1. reisi sihtkohta toimuva (tšarter)lennu kohtade arvust on täidetud on vähem kui 80% Reisikorraldaja poolt tellitud kohtadest;
9.1.2. vedaja, kes teostab Reisijate kohaletoomist ja tagasitoimetamist sihtkohast, tühistab oma lennud selliselt, et neid ei ole
võimalik asendada.
9.2. Juhul, kui reis on jäetud ära Tingimuste punktides 9.1.1-9.1.2. toodud asjaolude tõttu, on Reisijal õigus nõuda reisiteenuste
asendamist vähemalt samasuguse maksumusega reisiteenustega. Juhul, kui see osutub võimatuks, on Reisijal õigus nõuda
reisiteenuste asendamist väiksema maksumusega reisiteenustega ja enammakstud summa tagastamist või taganeda
Reisiteenuste lepingust..
9.3. Reisikorraldajal on õigus Reisiteenuste lepingust taganeda, kui Reisija või Vahendaja ei ole kokkulepitud ajaks reisi eest
tasunud.
10. Reisiteenuste lepingu ülesütlemine vääramatu jõu tõttu
10.1. Vääramatu jõu tõttu, mille tagajärjel on reisiteenuste osutamine võimatu või raskendatud, võivad nii Reisikorraldaja või Reisija
Reisiteenuste lepingu igal ajal üles öelda.
10.2. Reisiteenuste lepingu ülesütlemisel hetkel, kui reisiteenuseid ei ole veel osutatud, kohustub Reisikorraldaja tagastama
Reisijale reisiteenuste eest makstud summad, millest on maha arvatud hüvitis Reisikorraldajale reisi ettevalmistamise ja
korraldamise eest tehtud kulutuste (bürookulud) eest summas 60 eurot inimese kohta ning Reisikorraldaja poolt vahetult Reisijaga
kantud kulud (viisa hankimine, Reisija poolt väljavalitud hotellile tasutud ettemaks jms).
10.3. Reisiteenuste lepingu ülesütlemisel hetkel, kui Reisija kasutab reisiteenuseid, kohustub Reisikorraldaja korraldama ja tagama
Reisija tagasitoomise. Tagasireisiga seotud lisakulud kannavad Reisija ja Reisikorraldaja võrdsetes osades. Kõik muud
ülesütlemise järgselt tekkivad lisakulud kannab kumbki pool ise.
11. Puudused reisikorralduses ja nendest teatamine
11.1. Puuduseks reisikorralduses loetakse reisiteenuste mittevastavust esitatud reisikirjeldusele.
11.2. Puuduseks reisikorralduses ei või pidada:
11.2.1. reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi või ilmnevaid asjaolusid, mille tekkimist on võimalik eeldada arvestades reisi
sihtkohta, sh kultuurilisi eripärasid ja iseloomu;
11.2.2. sihtkohta ja/või sihtkohast väljuva lennu aja muutumist kui sellega kaasneb reisi kogukestvuse muutus rohkem kui 8 tunni
võrra võrreldes esialgselt kokkulepituga ja Reisikorraldaja on sellistest muudatustes teavitanud Reisijat vähemalt 14 päeva ette;
11.2.3. hotelli vahetumist vahetult enne väljasõitu või reisi ajal, kui põhjuseks on hotellide ülebroneerimine, mis ei ole tingitud
Reisikorraldajast ning tingimusel, et Reisikorraldaja asendab Reisija poolt väljavalitud hotelli samaväärse hotelliga;
11.2.4. Reisija poolt väljavalitud hotelli ja selles pakutavate teenuste mittevastavust Reisija ootustele. Nimetatud põhjusel toimuva
hotelli vahetamisega seotud lisakulud kannab Reisija;
11.2.5. vahetult enne väljasõitu või reisi ajal hotellis või selle vahetus läheduses alanud ehitustöid;
11.2.6. puuduseid teenuste osutamisel, milliste olemasolust või võimalikust esinemisest on Reisijat teavitatud enne Reisilepingu
sõlmimist.
11.3. Reisija on kohustatud viivitamatult ja kirjalikult teavitama Reisikorraldaja esindajaid sihtkohas esinevatest puudustest või
pretensioonidest reisikorralduse kohta. Puudustest teatamata jätmisel ei saa Reisija võimalike kahjunõuete esitamisel hilisemalt
nendele tugineda.
11.4. Kui pretensioon rahuldatakse ja tekitatud kahju hüvitatakse sihtkohas, ei ole Reisijal õigust nõuda teistkordset hüvitamist või
puudusega teenuse maksumuse alandamist Eesti Vabariigis. Kahju hüvitatakse või puudusega teenuse maksumus alandatakse
proportsionaalselt puuduse olulisust ja puudusega teenuse maksumust arvestades.
11.5. Kui pretensioonile lahenduse leidmine sihtkohas osutub võimatuks, on Reisijal hiljemalt 10 päeva jooksul pärast Reisija
naasmist esitada Reisikorraldajal kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pretensioon. Ühtlasi tuleb nimetatud tähtaja jooksul
esitada mistahes nõudmised ja avaldused, Pretensioonile tuleb lisada nõude aluseks olevad dokumendid.
11.6. Reisikorraldaja ei vastuta Reisija pagasi vedamise ja säilimise eest. Võimalike kahjude vältimiseks on seetõttu soovitatav
sõlmida kindlustusandjaga pagasikindlustuse leping.
12. Erimeelsuste lahendamine
Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse lahendada eelkõige Reisikorraldaja ja Reisija vaheliste
läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, on Reisijal õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitseametis või esitada hagi oma
õiguste kaitseks kohtule Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.
13. Isikuandmed
13.1. Reisikorraldajal õigus töödelda vaid Reisilepingu täitmiseks vajaminevaid ning Reisija poolt eelnevalt avaldatud isikuandmeid.
Nimetatud õigus laieneb ka Reisikorraldaja lepingulistele partneritele, kellele on Reisikorraldajal õigus isikuandmeid edastada ja
kes on vahetult seotud Reisiteenuste osutamisega Reisijale. Muudel juhtudel võib Reisija isikuandmeid edastada kolmandatele
isikutele vaid siis, kui sellise kohustuse olemasolu tuleneb õigusaktidest.
13.2. Reisilepingu sõlmimisega annab Reisija Reisikorraldajale tagasivõtmatu nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks ja
edastamiseks kolmandatele isikutele punktis 13.1. nimetatud kohustuste täitmiseks.

Varajase tellija kampaania tingimused kuni 28.02.2019!

NOVATOURSI VARAJASE TELLIJA KAMPAANIA TINGIMUSED
Varajase tellija kampaania Suvi 2019 reisipakettide broneeringutele, mis vormistatud 01.01-28.02.2019.
Hinnad kodulehel on varajase tellija soodustusega ja lõplikud.
Tasumistingimused:
• 1 tööpäeva jooksul peale broneeringu kinnitamist tasuda ettemaks 20% broneeringu kohta.
• 30 kalendripäeva enne reisi peab olema tasutud 100% reisi maksumusest.
Tühistamistingimused:
• Hüvitiseta on broneeringut võimalik tühistada 24 tunni jooksul pärast broneeringu kinnitamist (kehtib
ainult Tallinnast algavatele reisidele).
• Broneeringu tühistamisel hiljem kui 24 tundi ning kuni 31 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis
20% reisipaketi maksumusest.
• Broneeringu tühistamisel 30 kuni 15 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 40% reisipaketi
maksumusest.
• Broneeringu tühistamisel 14 kuni 11 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 60% reisipaketi
maksumusest.
• Broneeringu tühistamisel 10 ja vähem kui 10 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 100%
reisipaketi maksumusest.
Muutmistingimused:
Broneeringu muutmisel kehtivad Novatoursi tüüptingimused. Muutmisel ei säili broneerimise hetkel kehtinud
varajase tellija soodustus.
Peale broneeringu kinnitamist on lubatud broneeringus muuta maksimaalselt ühe reisija nimi vastavalt
reisitingimuste punktile nr 7:
• 60 eurot inimese kohta juhul, kui muutmise hetkel on reisi alguseni jäänud rohkem kui 30
kalendripäeva;
• 90 eurot inimese kohta juhul, kui muutmise hetkel on reisi alguseni jäänud 30 kuni 7 kalendripäeva.
• Kui reisini on muutmise hetkel vähem kui 7 kalendripäeva, loetakse mistahes eelnimetatud muutust
tühistamisena ning rakenduvad varajase tellija tühistamishüvitised.
Broneeringu muutmisele rakendatakse lisaks Novatoursi tüüptingimusi.
Paindlik reis “GOLD FLEX” :
Lisateenust “Gold Flex” on võimalik osta broneerimisel lisatasu eest hinnaga vaid 15 EUR inimese kohta.
Lisateenus “Gold Flex” peab olema ostetud broneeringu vormistamise ajal, hiljem lisateenust lisada pole
võimalik
• On lubatud üks kord peale pakettreisi broneeringu vormistamist muuta tasuta reisi kuupäeva, kestvust,
hotelli, toatüüpi, toitlustustüüpi või/ja sihtkohta, kuid mitte hiljem kui 21 päeva enne lendu.
• Broneeringu muutmisel kehtivad muutmise hetkel süsteemis olevad hinnad ja broneerimise tingimused.
• Reisijate arvu ja nimesid (ees- ega perekonnanime) ei ole võimalik tasuta muuta.
• Sihtkoha muutusel on võimalik valida ainult mõni muu Suvi 2019 sihtkoht.
• Broneeringusse ilmub vormistamisel lisateenus “Gold Flex”.
• Gold Flex lisateenus ei kehti ainult lennupiletite ja ainult majutuse broneerimisel.
• Teenust ei kehti grupitellimuste puhul (al 16 reisijast grupis).
• Teenuse tasu ei ole tagastatav, kui seda ei kasutata.
Madalaima hinna garantii Suvi 2019 reisidele kehtis kuni 31.10.2018 tehtud broneeringutele.
Varajase tellija soodustus ei kehti loteriimajutuse, viimase hetke pakkumiste ja ainult lennupiletite ostmise
korral.
Kehtivad „Koos on lõbusam“ grupisoodustused väikestele gruppidele. Grupipäringud alates 16 reisijast palume
saata reisikonsultandile.
LISASOODUSTUSED:
5% – noorpaari soodustus (kehtib kahele täiskasvanule broneeringus, reisile mis toimub väljumisega mitte
varem kui 3 kuud enne abieluregistreerimist ja mitte hiljem kui 3 kuud peale abieluregistreerimist, ei kehti
samas broneeringus olevatele lastele/sugulastele, kehtib ühekordselt)*
5% – pensionäri soodustus (rakendub broneerimisel inimese kohta Eesti Vabariigis välja antud
pensionitunnistuse või osalise/ puuduva töövõime kaardi alusel. Dokumendi hilisemal esitamisel soodustus
ei rakendu)*
*Soodustused kehtivad olemasolevatest süsteemi hindadest
*Soodustused kehtivad ainult Tallinnast väljuvatele reisidele.
Tegemist on varajase tellija eritingimustega Novatoursi üldtingimustest. Antud tingimustes sätestamata
ulatuses kehtivad Novatoursi üldised reisitingimused.
Varajase tellija kampaania Suvi 2019 reisipakettide broneeringutele, mis vormistatud 01.11-31.12.2018.
Hinnad kodulehel on varajase tellija soodustusega ja lõplikud.
Tasumistingimused:
• 1 tööpäeva jooksul peale broneeringu kinnitamist tasuda ettemaks 60 EUR/ inimese kohta (k.a
laps alates 2. eluaastast).
• 60 kalendripäeva peale broneerimist peab olema tasutud lisaks 20% (s.t. 60 eur/in + 20% kogu paketi
maksumusest).
• 30 päeva enne reisi peab olema tasutud 100% reisi maksumusest.
Tühistamistingimused:
• Hüvitiseta on broneeringut võimalik tühistada 24 tunni jooksul peale broneeringu
kinnitamist(kehtib ainult Tallinnast algavatele reisidele).
• Broneeringu tühistamisel hiljem kui 24 tundi ning kuni 60 kalendripäeva peale broneerimist
on tühistamishüvitis 60 EUR/ inimese kohta.
• Broneeringu tühistamisel alates 61 kalendripäevast pärast broneerimist kuni 31 kalendripäeva enne
reisi on tühistamishüvitis 20% reisipaketi maksumusest.
• Broneeringu tühistamisel 30 kuni 15 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 40% reisipaketi
maksumusest.
• Broneeringu tühistamisel 14 kuni 11 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 60% reisipaketi
maksumusest.
• Broneeringu tühistamisel 10 ja vähem kui 10 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 100%
reisipaketi maksumusest.
Muutmistingimused:
Muutmisel ei säili broneerimise hetkel kehtinud varajase tellija soodustus ning Reisija hüvitab muutmisel
Reisikorraldajale ka reisi ettevalmistamise ja korraldamisega seotud kulud (bürookulud) summas:
• 60 eurot inimese kohta juhul, kui muutmise hetkel on reisi alguseni jäänud rohkem kui 30
kalendripäeva;
• 90 eurot inimese kohta juhul, kui muutmise hetkel on reisi alguseni jäänud 30 kuni 7 kalendripäeva.
• Kui reisini on muutmise hetkel vähem kui 7 kalendripäeva, loetakse mistahes eelnimetatud muutust
tühistamisena ning rakenduvad varajase tellija tühistamishüvitised.
Broneeringu muutmisele rakendatakse lisaks Novatoursi tüüptingimusi.
Paindlik reis “GOLD FLEX” :
Lisateenust “Gold Flex” on võimalik osta broneerimisel lisatasu eest hinnaga vaid 15 EUR inimese kohta.
Lisateenus “Gold Flex” peab olema ostetud broneeringu vormistamise ajal, hiljem lisateenust lisada pole
võimalik
• On lubatud üks kord peale pakettreisi broneeringu vormistamist muuta tasuta reisi kuupäeva, kestvust,
hotelli, toatüüpi, toitlustustüüpi või/ja sihtkohta, kuid mitte hiljem kui 21 päeva enne lendu.
• Broneeringu muutmisel kehtivad muutmise hetkel süsteemis olevad hinnad ja broneerimise tingimused.
• Reisijate arvu ja nimesid (ees- ega perekonnanime) ei ole võimalik tasuta muuta.
• Sihtkoha muutusel on võimalik valida ainult mõni muu Suvi 2019 sihtkoht.
• Broneeringusse ilmub vormistamisel lisateenus “Gold Flex”.
• Gold Flex lisateenus ei kehti ainult lennupiletite ja ainult majutuse broneerimisel.
• Teenust ei kehti grupitellimuste puhul (al 16 reisijast grupis).
• Teenuse tasu ei ole tagastatav, kui seda ei kasutata.
LISASOODUSTUSED:
5% – noorpaari soodustus (kehtib kahele täiskasvanule broneeringus, reisile mis toimub väljumisega mitte
varem kui 3 kuud enne abieluregistreerimist ja mitte hiljem kui 3 kuud peale abieluregistreerimist, ei kehti
samas broneeringus olevatele lastele/sugulastele, kehtib ühekordselt)*
5% – pensionäri soodustus (rakendub broneerimisel inimese kohta Eesti Vabariigis välja antud
pensionitunnistuse või osalise/ puuduva töövõime kaardi alusel. Dokumendi hilisemal esitamisel soodustus
ei rakendu)*
*Soodustused kehtivad olemasolevatest süsteemi hindadest
*Soodustused kehtivad ainult Tallinnast väljuvatele reisidele.
Tegemist on varajase tellija eritingimustega Novatoursi üldtingimustest. Antud tingimustes sätestamata
ulatuses kehtivad Novatoursi üldised reisitingimused.
Varajase tellija kampaania Suvi 2019 reisipakettide broneeringutele, mis vormistatud 05-31.10.2018.
Hinnad kodulehel on varajase tellija soodustusega ja lõplikud.
Tasumistingimused:
• 1 tööpäeva jooksul peale broneeringu kinnitamist tasuda ettemaks 60 EUR/ inimese kohta (k.a
laps alates 2. eluaastast).
• 60 kalendripäeva peale broneerimist peab olema tasutud lisaks 20% (s.t. 60 eur/in + 20% kogu paketi
maksumusest).
• 30 päeva enne reisi peab olema tasutud 100% reisi maksumusest.
Tühistamistingimused:
• Hüvitiseta on broneeringut võimalik tühistada 24 tunni jooksul peale broneeringu
kinnitamist(kehtib ainult Tallinnast algavatele reisidele).
• Broneeringu tühistamisel hiljem kui 24 tundi ning kuni 60 kalendripäeva peale broneerimist
on tühistamishüvitis 60 EUR/ inimese kohta.
• Broneeringu tühistamisel alates 61 kalendripäevast pärast broneerimist kuni 31 kalendripäeva enne
reisi on tühistamishüvitis 20% reisipaketi maksumusest.
• Broneeringu tühistamisel 30 kuni 15 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 40% reisipaketi
maksumusest.
• Broneeringu tühistamisel 14 kuni 11 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 60% reisipaketi
maksumusest.
• Broneeringu tühistamisel 10 ja vähem kui 10 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 100%
reisipaketi maksumusest.
Muutmistingimused:
Broneeringu muutmisel kehtivad Novatoursi tüüptingimused. Muutmisel ei säili broneerimise hetkel
kehtinud varajase tellija soodustus.
Paindlik reis “GOLD FLEX” antakse TASUTA kaasa perioodil 05.09.2018-31.10.2018 vormistatud
broneeringutele ja võimaldab teha tasuta muudatusi kõikides Suvi 2019 sihtkoha broneeringutes
järgnevalt:
• On lubatud üks kord peale pakettreisi broneeringu vormistamist muuta tasuta reisi kuupäeva, kestvust,
hotelli, toatüüpi, toitlustustüüpi ja/või sihtkohta, kuid mitte hiljem kui 21 päeva enne lendu.
• Broneeringu muutmisel kehtivad muutmise hetkel süsteemis olevad hinnad ja
broneerimise tingimused.
• Reisijate arvu ja nimesid (ees- ega perekonnanime) ei ole võimalik tasuta muuta.
• Sihtkoha muutusel on võimalik valida ainult mõni muu Suvi 2019 sihtkoht.
• Kehtib kõikidele broneeringutele, mis on vormistatud perioodil 05.09.2018-31.10.2018
(v.a grupihinnaga tehtud tellimuste puhul).
• Broneeringusse ilmub vormistamisel automaatselt lisateenus “Gold Flex”.
• Gold Flex lisateenus ei kehti ainult lennupiletite ja ainult majutuse broneerimisel.
• Teenus ei kehti grupitellimuste puhul (al 16 reisijast grupis).
• Teenuse tasu ei ole tagastatav, kui seda ei kasutata.
Madalaima hinna garantii
• Broneerides reisi 05.09.2018-31.10.2018 kehtib reisipakettidele kõikides sihtkohtades ja kõikides
hotellides madalaima hinna garantii (ei kehti PROMO tubadele, ainult lennupiletite, ainult majutuse
ja muude lisateenuste puhul).
• Juhul kui hooaja jooksul peale 31.10.2018 pakume madalamat hinda täpselt samale pakettreisile mis
kliendil juba broneeritud (väljumised/saabumised samadest lennujaamadest, samale sihtkohta
saabumise ja lahkumise kuupäevale, samale hotellile ning samale toa- ja toitlustustüübile), tagastame
hinnavahe.
• Varajase tellija soodustus ei kehti loteriimajutuse, viimase hetke pakkumiste ja ainult
lennupiletite ostmise korral.
• Varajase tellija soodustusega koos ei kehti grupisoodustused. Grupipäringud alates 16 reisijast palume
saata reisikonsultandile.
LISASOODUSTUSED:
5% – noorpaari soodustus (kehtib kahele täiskasvanule broneeringus, reisile mis toimub väljumisega mitte
varem kui 3 kuud enne abieluregistreerimist ja mitte hiljem kui 3 kuud peale abieluregistreerimist, ei kehti
samas broneeringus olevatele lastele/sugulastele, kehtib ühekordselt)*
5% – pensionäri soodustus (rakendub broneerimisel inimese kohta Eesti Vabariigis välja antud
pensionitunnistuse või osalise/ puuduva töövõime kaardi alusel. Dokumendi hilisemal esitamisel soodustus
ei rakendu)*
*Soodustused kehtivad olemasolevatest süsteemi hindadest
*Soodustused kehtivad ainult Tallinnast väljuvatele reisidele.
Tegemist on varajase tellija eritingimustega Novatoursi üldtingimustest. Antud tingimustes sätestamata
ulatuses kehtivad Novatoursi üldised reisitingimused.
TALV 2018/2019 BRONEERIMISTINGIMUSED (Mis on vormistatud kuni 31.05.2018): Madalama hinna
garantii kehtib broneeringutele mis vormistatud kuni 31/05/2018. Alates 01/06 broneeritud reisidele ei kehti
madalama hinna garantii. Alates 01/07 broneeritud reisidele tuleb GOLD FLEX juurde osta (hind 15
eur/inimene)
Tasumistingimused kliendile:
Egiptus, Jordaania, Tuneesia, Kanaari saared, AÜE, Prantsusmaa, Itaalia
– 1 tööpäeva jooksul peale broneeringu kinnitamist tasuda ettemaks 60 EUR/ inimese kohta (kaasa arvatud
laps alates 2. eluaastast).
– 60 kalendripäeva peale broneerimist peab olema tasutud lisaks 20% (s.t. 60 eur/in + 20% kogu paketi
maksumusest).
– 30 kalendripäeva enne reisi peab olema tasutud 100% reisi maksumusest.
Tai, Sri-Lanka, India, Vietnam, Maldiivid, Kuuba
– 1 tööpäeva jooksul peale broneeringu kinnitamist tasuda ettemaks 60 EUR/ inimese kohta (kaasa arvatud
laps alates 2. eluaastast).
– 60 kalendripäeva peale broneerimist peab olema tasutud lisaks 20% (s.t. 60 eur/in + 20% kogu paketi
maksumusest).
– 42 kalendripäeva enne reisi peab olema tasutud 100% reisi maksumusest.
Tühistamistingimused
– Hüvitiseta on broneeringut võimalik tühistada 24 tunni jooksul pärast broneeringu kinnitamist
– Broneeringu tühistamisel hiljem kui 24 tundi kuni 60 kalendripäeva peale broneerimist on tühistamishüvitis
60 EUR/ inimese kohta.
– Broneeringu tühistamisel alates 61 kalendripäevast pärast broneerimist kuni 31 kalendripäeva enne
reisi on tühistamishüvitis 20% reisipaketi maksumusest.*
– Broneeringu tühistamisel 30 kuni 15 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 40% reisipaketi
maksumusest.
– Broneeringu tühistamisel 14 kuni 11 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 60% reisipaketi
maksumusest.
– Broneeringu tühistamisel 10 ja vähem kui 10 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 100%
reisipaketi maksumusest
Muutmistingimused
Broneeringu muutmisel kehtib toatüübi (kaasa arvatud toitlustuse tüüp), kuupäeva (kaasa arvatud reisi
kestvus) või hotelli muutmise korral muutmise hetkel süsteemis olev hind, millele lisandub muutmise
hüvitis vastavalt reisitingimuste punktile 5.5 ning 5.6. Muutmisel ei säili broneerimise hetkel kehtinud
varajase tellija soodustus.
– 60 eurot inimese kohta juhul, kui muutmise hetkel on reisi alguseni jäänud rohkem kui 30 kalendripäeva;
– 90 eurot inimese kohta juhul, kui muutmise hetkel on reisi alguseni jäänud 30 kuni 21 kalendripäeva.
Kui reisini on muutmise hetkel 21 ja vähem kalendripäeva, loetakse mistahes eelnimetatud
muutust tühistamisena ning rakenduvad varajase tellija tühistamishüvitised.
Lisaks eelnevalt nimetatud kulutustele tuleb Reisijal hüvitada Reisikorraldajale muutmise hetkeks
Reisikorraldaja poolt kantud kulud seoses viisa hankimise, lennupileti ja/või majutuse broneerimisega.
Peale broneeringu kinnitamist on lubatud broneeringus muuta maksimaalselt ühe reisija nimi , millega
kaasneb hüvitis vastavalt Reisitingimuste punktile 5.5. Reisijal ei ole kohustust hüvitada punktis 5.5.
nimetatud kulutusi ja/või käesolevas punktis nimetatud kulutusi juhul, kui Reisija poolt tehakse
muudatused Reisikorraldaja poolt pakutava lisateenuse „Gold Flex“ raames.
NB! Reisiteenuste lepingu kuupäeva ja/või Reisija nime muutmisel juhul, kui reisiteenuste osutamine
põhineb liinilendudel, hüvitab Reisija Reisikorraldajale lennupileti(te) maksumuse täies ulatuses. Reisija
hüvitab Reisikorraldajale lennupileti(te) maksumuse ka juhul, kui Reisija taganeb Reisiteenuste
lepingust ning taganemise aluseks ei ole Tingimuste punktis 5.1. nimetatud asjaolud, ja Tingimuste
punktis 5.3. nimetatud hüvitis on väiksem lennupileti(te) maksumusest.
Madalaima hinna garantii Broneerides reisi kuni 31/05/2018 kehtib reisipakettidele kõikides sihtkohtades ja
kõikides hotellides madalaima hinna garantii (ei kehti PROMO tubadele, ainult lennupiletite, ainult majutuse
ja muude lisateenuste puhul). Juhul kui hooaja jooksul peale 31/05/2018 pakume madalamat hinda
samale sihtkohta saabumise ja lahkumise kuupäevale ning samale toa- ja toitlustustüübiga hotellile, mis
on kliendil juba broneeritud, tagastame hinnavahe. Alates 01/06/2018 madalama hinna garantii enam ei
kehti.
Paindlik reis “GOLD FLEX Paindlik reis GOLD FLEX võimaldab teha EB1 perioodil kuni 30/06
vormistatud broneeringutele lisakuludeta muudatusi kõikides Talv 2018/19 broneeringutes
(v.a suusareisid ja ringreisid) järgnevalt:
– On lubatud üks kord peale broneeringu vormistamist muuta tasuta reisi kuupäeva, kestvust, hotelli,
toatüüpi, toitlustustüüpi ja/või sihtkohta, kuid mitte hiljem kui 21 päeva enne lendu (Egiptus, Jordaania,
Tuneesia, Kanaari saared, AÜE ja nende sihtkohtade Y klassi lennupiletid) ning mitte hiljem kui 30
päeva enne lendu eksootiliste kaugreiside (Tai, Sri-Lanka, India, Vietnam, Maldiivid, Kuuba) puhul.
– Gold Flex antakse tasuta kaasa kuni 30/06 vormistatud broneeringutele (v.a suusareisid ja ringreisid)
– Gold Flex lisateenus ei kehti YD klassi lennupiletite broneerimisel.
– Broneeringu muutmisel kehtivad muutmise hetkel süsteemis olevad hinnad ja broneerimise tingimused.
– Reisijate arvu ja nimesid (ees- ega perekonnanime) ei ole võimalik tasuta muuta.
– Sihtkoha muutusel on võimalik valida ainult mõni muu Talv 2018/19 sihtkoht.
– Broneeringusse ilmub vormistamisel automaatselt lisateenus “Gold Flex”.
– Teenus ei kehti grupitellimuste puhul (al 16 reisijast grupis).
Alates 01/07 vormistatud broneeringutele saab GOLD FLEX teenuse juurde vormistada hinnaga 15
EUR/reisija
GOLD paketi eelised:
– Ainult kõrgeima kategooria hotellid
– Eriline tähelepanu kogu reisi vältel
– Vaba aja planeerimine vastavalt kliendi individuaalsetele vajadustele
– Reisi kuupäeva ühekordne lisatasuta muutmine mitte hiljem kui 21 kalendripäeva enne reisi algust. Reisi
hind kalkuleeritakse vastavalt muutmise päeval kehtivale hinnakirjale (ei kehti eksootikareiside ja
suusareiside puhul).
– Lisapagas 5 kg (ainult Egiptuse reisidele)
OLULINE! SUUSAPAGASI TRANSPORT LENNUL
– Reisija kohta on võimalik tasuta kinnitada 1 suusavarustus (suusad või lumelaud)
– Tasuta pagas tuleb lisada broneeringusse LISATEENUSENA. Lisateenust lisamata, suusapagasit ei
kinnitata.
– Tasuta suusapagasi hulk lennul on limiteeritud!
Lisasoodustused:
5% – noorpaari soodustus (kehtib kahele täiskasvanule broneeringus reisile väljumisega mitte hiljem kui
3 kuud peale abieluregistreerimist, ei kehti samas broneeringus olevatele lastele/sugulastele)*
5% – pensionäri soodustus (rakendub broneerimisel inimese kohta pensionitunnistuse ja/või
töövõimetuskaardi alusel, dokumendi hilisemal esitamisel soodustus ei rakendu)* *Soodustused
kehtivad olemasolevatest süsteemi hindadest pakettreisidele (EB, SPO, VP).
*Soodustused kehtivad ainult Tallinnast väljuvatele reisidele.
*Soodustused ei kehti ringreisidele varajase tellija perioodil.
*Soodustuse info palume lisada kommentaari koheselt broneerimisel, hilisemal lisamisel soodustus
ei rakendu.
Varajase tellija soodustusega koos ei kehti rühma- ega grupisoodustused.
Talv 2018/2019 tingimused broneeringutele, mis on vormistatud 01/08 – 31/08. Tingimused kehtivad
ainult Novatours OÜ broneeringutele. Sõlmides lepingud SIA Novatours-ga või Novaturas UAB-ga, kehtivad
vastavalt Leedu või Läti reisitingimused.
Tasumistingimused kliendile:
Egiptus, Jordaania, Tuneesia, Kanaari saared, AÜE, Prantsusmaa, Itaalia, Ringreisid
– 1 tööpäeva jooksul peale broneeringu kinnitamist tasuda ettemaks 20% broneeringu kohta –
30 kalendripäeva enne reisi peab olema tasutud 100% reisi maksumusest.
Tai, Sri-Lanka, India, Vietnam, Maldiivid, Kuuba
– 1 tööpäeva jooksul peale broneeringu kinnitamist tasuda ettemaks 20% broneeringu kohta – 42
kalendripäeva enne reisi peab olema tasutud 100% reisi maksumusest.
Tühistamistingimused
– Hüvitiseta on broneeringut võimalik tühistada 24 tunni jooksul pärast broneeringu kinnitamist
– Broneeringu tühistamisel hiljem kui 24 tundi kuni 31 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 20%
reisipaketi maksumusest.
– Broneeringu tühistamisel 30 kuni 15 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 40% reisipaketi
maksumusest.
– Broneeringu tühistamisel 14 kuni 11 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 60% reisipaketi
maksumusest.
– Broneeringu tühistamisel 10 ja vähem kui 10 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 100%
reisipaketi maksumusest
Muutmistingimused
Broneeringu muutmisel kehtivad Novatoursi tüüptingimused. Muutmisel ei säili broneerimise hetkel kehtinud
varajase tellija soodustus.
Peale broneeringu kinnitamist on lubatud broneeringus muuta maksimaalselt ühe reisija nimi
vastavalt reisitingimuste punktile nr 7:
– 60 eurot inimese kohta juhul, kui muutmise hetkel on reisi alguseni jäänud rohkem kui 30 kalendripäeva
– 90 eurot inimese kohta juhul, kui muutmise hetkel on reisi alguseni jäänud 30 kuni 7 kalendripäeva.
Kui reisini on muutmise hetkel 7 ja vähem kalendripäeva, loetakse mistahes eelnimetatud muutust
tühistamisena ning rakenduvad varajase tellija tühistamishüvitised. Lisaks eelnevalt nimetatud kulutustele
tuleb Reisijal hüvitada Reisikorraldajale muutmise hetkeks Reisikorraldaja poolt kantud kulud seoses viisa
hankimise, lennupileti ja/või majutuse broneerimisega.
NB! Reisiteenuste lepingu kuupäeva ja/või Reisija nime muutmisel juhul, kui reisiteenuste osutamine
põhineb liinilendudel, hüvitab Reisija Reisikorraldajale lennupileti(te) maksumuse täies ulatuses. Reisija
hüvitab Reisikorraldajale lennupileti(te) maksumuse ka juhul, kui Reisija taganeb Reisiteenuste
lepingust ning taganemise aluseks ei ole Tingimuste punktis 5.2. nimetatud asjaolud, ja Tingimuste
punktis 5.4. nimetatud hüvitis on väiksem lennupileti(te) maksumusest.
Paindlik reis “GOLD FLEX Lisateenust “Gold Flex” on võimalik osta broneerimisel lisatasu eest hinnaga 15
EUR inimese kohta. Lisateenus “Gold Flex” peab olema ostetud broneeringu vormistamise ajal, hiljem
lisateenust lisada pole võimalik
– On lubatud üks kord peale broneeringu vormistamist muuta tasuta reisi kuupäeva, kestvust, hotelli,
toatüüpi, toitlustustüüpi ja/või sihtkohta, kuid mitte hiljem kui 21 päeva enne lendu (Egiptus, Jordaania,
Tuneesia, Kanaari saared, AÜE ja nende sihtkohtade Y klassi lennupiletid) ning mitte hiljem kui 30
päeva enne lendu eksootiliste kaugreiside (Tai, Sri-Lanka, India, Vietnam, Maldiivid, Kuuba) puhul.
– Broneeringu muutmisel kehtivad muutmise hetkel süsteemis olevad hinnad ja broneerimise tingimused.
– Reisijate arvu ja nimesid (ees- ega perekonnanime) ei ole võimalik tasuta muuta.
– Sihtkoha muutusel on võimalik valida ainult mõni muu Talv 2018/19 sihtkoht.
– Muutus on võimalik teha järgnevalt:
1. Pakettreis – võimalik muuta pakettreisi vastu.
2. Y klassi lennupiletid – võimalik muuta Y klassi lennupiletite või pakettreisi vastu.
– Teenust ei kehti grupitellimuste puhul (al 16 reisijast grupis).
– Teenuse tasu ei ole tagastatav, kui seda ei kasutata.
– Klientidele, kes ei osta lisateenust „GOLD FLEX“, kehtivad lepingujärgsed muutmistasud – Gold Flex
lisateenust ei sa osta YD klassi lennupiletite, ringreiside ja suusareiside broneerimisel.
GOLD paketi eelised:
– Ainult kõrgeima kategooria hotellid ja eriline tähelepanu kogu reisi vältel
– Vaba aja planeerimine vastavalt kliendi individuaalsetele vajadustele
– Reisi kuupäeva ühekordne lisatasuta muutmine mitte hiljem kui 21 kalendripäeva enne reisi algust. Reisi
hind kalkuleeritakse vastavalt muutmise päeval kehtivale hinnakirjale (ei kehti eksootikareiside ja
suusareiside puhul).
– Lisapagas 5 kg (ainult Egiptuse reisidele)
OLULINE! SUUSAPAGASI TRANSPORT LENNUL
– Juhul kui lennu maksimaalne pagasikaal ei ole ületatud, on reisija kohta võimalik tasuta
kinnitada maksimaalselt 1 suusavarustus (suusad või lumelaud).
– Tasuta pagas tuleb lisada broneeringusse LISATEENUSENA. Lisateenust lisamata, suusapagasit ei
kinnitata.
– Tasuta suusapagasi hulk lennul on limiteeritud! Lennule võetakse maksimaalselt peale 120 suusapagasit.
Lisasoodustused:
5% – noorpaari soodustus (kehtib kahele täiskasvanule broneeringus reisile väljumisega mitte hiljem kui
3 kuud peale abieluregistreerimist, ei kehti samas broneeringus olevatele lastele/sugulastele)*
5% – pensionäri soodustus (rakendub broneerimisel inimese kohta pensionitunnistuse ja/või
töövõimetuskaardi alusel, dokumendi hilisemal esitamisel soodustus ei rakendu)* *Soodustused
kehtivad olemasolevatest süsteemi hindadest (EB, SPO, VP).
*Soodustused kehtivad ainult Tallinnast väljuvatele reisidele.
*Soodustuse info palume lisada kommentaari koheselt broneerimisel, hilisemal lisamisel soodustus
ei rakendu.
Varajase tellija soodustusega koos ei kehti rühma- ega grupisoodustused.
Talv 2018/2019 tingimused broneeringutele, mis on vormistatud 01/09 – 30/09. Tingimused kehtivad
ainult Novatours OÜ broneeringutele. Sõlmides lepingud Novatours SIA-ga või Novaturas UAB-ga, kehtivad
vastavalt Läti või Leedu reisitingimused.
Tasumistingimused kliendile:
Egiptus, Jordaania, Tuneesia, Kanaari saared, AÜE, Prantsusmaa, Itaalia, Ringreisid – 1
tööpäeva jooksul peale broneeringu kinnitamist tasuda ettemaks 20% broneeringu kohta –
30 kalendripäeva enne reisi peab olema tasutud 100% reisi maksumusest.
Tai, Sri-Lanka, India, Vietnam, Maldiivid, Kuuba
– 1 tööpäeva jooksul peale broneeringu kinnitamist tasuda ettemaks 20% broneeringu kohta
– 42 kalendripäeva enne reisi peab olema tasutud 100% reisi maksumusest.
Tühistamistingimused
Hüvitiseta on broneeringut võimalik tühistada 24 tunni jooksul pärast broneeringu kinnitamist
– Broneeringu tühistamisel hiljem kui 24 tundi kuni 31 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis
20% reisipaketi maksumusest.
– Broneeringu tühistamisel 30 kuni 15 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 40%
reisipaketi maksumusest.
– Broneeringu tühistamisel 14 kuni 11 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 60%
reisipaketi maksumusest.
– Broneeringu tühistamisel 10 ja vähem kui 10 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis
100% reisipaketi maksumusest
NB! Sihtkohtadesse Tai, Sri-Lanka, India, Vietnam, Maldiivid, Kuuba tehtud broneeringute tühistamisel
hetkel, millal reisini on jäänud vähem kui 42 päeva, on minimaalseks tühistamishüvitiseks lennupiletite
maksumus (olukorras, milles tüüptingimustes ettenähtud tühistamishüvitis lennupileti maksumust ei kata).
Muutmistingimused
Broneeringu muutmisel kehtivad Novatoursi tüüptingimused. Muutmisel ei säili broneerimise hetkel
kehtinud varajase tellija soodustus.
NB! Reisiteenuste lepingu kuupäeva ja/või Reisija nime muutmisel juhul, kui reisiteenuste osutamine
põhineb liinilendudel, hüvitab Reisija Reisikorraldajale lennupileti(te) maksumuse täies ulatuses. Reisija
hüvitab Reisikorraldajale lennupileti(te) maksumuse ka juhul, kui Reisija taganeb Reisiteenuste
lepingust ning taganemise aluseks ei ole Tingimuste punktis 5.2. nimetatud asjaolud, ja Tingimuste
punktis 5.4. nimetatud hüvitis on väiksem lennupileti(te) maksumusest.
Paindlik reis “GOLD FLEX Lisateenust “Gold Flex” on võimalik osta broneerimisel lisatasu eest hinnaga vaid
15 EUR inimese kohta. Lisateenus “Gold Flex” peab olema ostetud broneeringu vormistamise ajal, hiljem
lisateenust lisada pole võimalik
– On lubatud üks kord peale broneeringu vormistamist muuta tasuta reisi kuupäeva, kestvust, hotelli,
toatüüpi, toitlustustüüpi ja/või sihtkohta, kuid mitte hiljem kui 21 päeva enne lendu (Egiptus, Jordaania,
Tuneesia, Kanaari saared, AÜE ja nende sihtkohtade Y klassi lennupiletid) ning mitte hiljem kui 30
päeva enne lendu eksootiliste kaugreiside (Tai, Sri-Lanka, India, Vietnam, Maldiivid, Kuuba) puhul.
– Broneeringu muutmisel kehtivad muutmise hetkel süsteemis olevad hinnad ja broneerimise tingimused.
– Reisijate arvu ja nimesid (ees- ega perekonnanime) ei ole võimalik tasuta muuta.
– Sihtkoha muutusel on võimalik valida ainult mõni muu Talv 2018/19 sihtkoht.
– Muutus on võimalik teha järgnevalt:
1. Pakettreis – võimalik muuta pakettreisi vastu. 2. Y klassi lennupiletid – võimalik muuta Y klassi
lennupiletite või pakettreisi vastu.
– Teenust ei kehti grupitellimuste puhul (al 16 reisijast grupis).
– Teenuse tasu ei ole tagastatav, kui seda ei kasutata.
– Klientidele, kes ei osta lisateenust „GOLD FLEX“, kehtivad lepingujärgsed muutmistasud
Gold Flex lisateenust ei sa osta YD klassi lennupiletite, ringreiside ja suusareiside broneerimisel.
GOLD paketi eelised:
– Ainult kõrgeima kategooria hotellid ja eriline tähelepanu kogu reisi vältel
– Vaba aja planeerimine vastavalt kliendi individuaalsetele vajadustele
– Reisi kuupäeva ühekordne lisatasuta muutmine mitte hiljem kui 21 kalendripäeva enne reisi algust. Reisi
hind kalkuleeritakse vastavalt muutmise päeval kehtivale hinnakirjale (ei kehti eksootikareiside ja
suusareiside puhul).
– Lisapagas 5 kg (ainult Egiptuse reisidele)
OLULINE! SUUSAPAGASI TRANSPORT LENNUL
– Juhul kui lennu maksimaalne pagasikaal ei ole ületatud, on reisija kohta võimalik tasuta
kinnitada maksimaalselt 1 suusavarustus (suusad või lumelaud).
– Tasuta pagas tuleb lisada broneeringusse LISATEENUSENA. Lisateenust lisamata, suusapagasit ei
kinnitata.
– Tasuta suusapagasi hulk lennul on limiteeritud! Lennule võetakse maksimaalselt peale 120 suusapagasit.
Lisasoodustused:
5% – noorpaari soodustus (kehtib kahele täiskasvanule broneeringus reisile väljumisega mitte hiljem kui
3 kuud peale abieluregistreerimist, ei kehti samas broneeringus olevatele lastele/sugulastele)*
5% – pensionäri soodustus (rakendub broneerimisel inimese kohta pensionitunnistuse ja/või
töövõimetuskaardi alusel, dokumendi hilisemal esitamisel soodustus ei rakendu)* *Soodustused
kehtivad olemasolevatest süsteemi hindadest.
*Soodustused kehtivad ainult Tallinnast väljuvatele reisidele.
*Soodustuse info palume lisada koheselt broneerimisel, hilisemal lisamisel soodustus ei rakendu.
Varajase tellija soodustusega koos ei kehti rühma- ega grupisoodustused.
Varajase tellija soodustuse tingimused SUVI 2018 broneeringutele vahemikus 01.01.2018-31.01.2018;
01.02.2018-28.02.2018
SUVI 2018 hinnad kodulehel on varajase tellija soodustusega ja lõplikud.
Tasumistingimused kliendile:
• 1 tööpäeva jooksul peale broneeringu kinnitamist ettemaks 20% broneeringu kohta (kaasa arvatud
laps alates 2. eluaastast).
• 30 päeva enne reisi peab olema tasutud 100% reisi maksumusest.
Tühistamistingimused:
• Hüvitiseta on broneeringut võimalik tühistada 24 tunni jooksul peale broneeringu kinnitamist
• Broneeringu tühistamisel hiljem kui 24 tundi kuni 31 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis
20% reisipaketi maksumusest.
• Broneeringu tühistamisel 30 kuni 15 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 40% reisipaketi
maksumusest.
• Broneeringu tühistamisel 14 kuni 11 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 60% reisipaketi
maksumusest.
• Broneeringu tühistamisel 10 ja vähem kui 10 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 100%
reisipaketi maksumusest.
Muutmistingimused:
Pärast broneeringu kinnitamist ei säili broneeritud hotelli, toatüübi (sh toitlustustüübi) ja/või reisi
kuupäeva (sh kestvus) muutuse puhul juba broneeritud varajase tellija hind ning muutmisega kaasneb
hüvitis vastavalt Reisitingimuste punktile 5.5 ning 5.6:
• 60 eurot inimese kohta juhul, kui muutmise hetkel on reisi alguseni jäänud rohkem kui 30
kalendripäeva;
• 90 eurot inimese kohta juhul, kui muutmise hetkel on reisi alguseni jäänud 30 kuni 21
kalendripäeva.
Kui reisini on muutmise hetkel 21 ja vähem kalendripäeva, loetakse mistahes eelnimetatud muutust
tühistamisena ning rakenduvad varajase tellija tühistamishüvitised. Peale broneeringu kinnitamist
on lubatud broneeringus muuta maksimaalselt ühe reisija nimi, millega kaasneb hüvitis vastavalt
Reisitingimuste punktile 5.5.
Alates 01.01.2018 on võimalik lisateenust “Gold Flex” osta broneerimisel lisatasu eest,
hinnaga 15 EUR inimese kohta (kehtib kõikidele Suvi 2018 sihtkohtadele).
• On lubatud üks kord peale broneeringu vormistamist muuta tasuta reisi kuupäeva, kestvust, hotelli,
toatüüpi, toitlustustüüpi ja/või sihtkohta, kuid mitte hiljem kui 21 päeva enne lendu.
• Gold flex lisateenus ei kehti YD klassi lennupiletite broneerimisel.
• Broneeringu muutmisel kehtivad muutmise hetkel süsteemis olevad hinnad ja
broneerimise tingimused.
• Reisijate arvu ja nimesid (ees- ega perekonnanime) ei ole võimalik tasuta muuta.
• Sihtkoha muutusel on võimalik valida ainult mõni muu Suvi 2018 sihtkoht.
• Teenust ei saa osta grupitellimuste puhul (al 13 reisijast grupis).
• Kehtib kõikidele broneeringutele, mis on vormistatud perioodil 01.01-31.01.2018.
• Broneeringusse ilmub vormistamisel automaatselt lisateenus “Gold Flex”.
Klientidele, kes ei osta lisateenust „GOLD FLEX“, kehtivad lepingujärgsed muutmistasud.
• Varajase tellija soodustus ei kehti ainult lennupiletite ostmise korral.
• Varajase tellija soodustusega koos ei kehti rühma- ega grupisoodustused.
• Alates 01.01.2018 ei kehti talvereiside broneerimisel madalaima hinna garantii.
LISASOODUSTUSED:
5% – noorpaari soodustus (kehtib kahele täiskasvanule samas broneeringus ning reisile väljumisega
mitte hiljem kui 3 kuud peale abielu registreerimist)*
5% – pensionäri soodustus (rakendub broneerimisel inimese kohta pensionitunnistuse alusel,
dokumendi hilisemal esitamisel soodustus ei rakendu)*
* Soodustused kehtivad ainult Tallinnast väljuvatele reisidele.
Otsereisid Tallinnast: TÜRGI, KREETA, RHODOS, KORFU, BULGAARIA, KÜPROS, MONTENEGRO,
HISPAANIA (Costa Brava,-Daurada), MALTA, TUNEESIA
Varajase tellija soodustuse tingimused SUVI 2018 broneeringutele vahemikus 09.10.2017-31.12.2017
Hinnad kodulehel on varajase tellija soodustusega ja lõplikud.
Tasumistingimused kliendile:
• 1 tööpäeva jooksul peale broneeringu kinnitamist tasuda ettemaks 60 EUR/ inimese kohta (kaasa
arvatud laps alates 2. eluaastast).
• 60 kalendripäeva peale broneerimist peab olema tasutud lisaks 20% (s.t. 60 eur/in + 20% kogu
paketi maksumusest).
• 30 kalendripäeva enne reisi peab olema tasutud 100% reisi maksumusest.
Tühistamistingimused
• Hüvitiseta on broneeringut võimalik tühistada 24 tunni jooksul pärast broneeringu kinnitamist
• Broneeringu tühistamisel hiljem kui 24 tundi ning kuni 60 kalendripäeva peale broneerimist on
tühistamishüvitis 60 EUR/ inimese kohta.
• Broneeringu tühistamisel alates 61 kalendripäevast pärast broneerimist kuni 31 kalendripäeva enne
reisi on tühistamishüvitis 20% reisipaketi maksumusest.
• Broneeringu tühistamisel 30 kuni 15 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 40% reisipaketi
maksumusest.
• Broneeringu tühistamisel 14 kuni 11 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 60% reisipaketi
maksumusest.
• Broneeringu tühistamisel 10 ja vähem kui 10 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 100%
reisipaketi maksumusest.
Muutmistingimused
Pärast broneeringu kinnitamist ei säili broneeritud hotelli, toatüübi ja/või reisi kuupäeva (sh kestvuse)
muutuse puhul juba broneeritud varajase tellija hind ning muutmisega kaasneb hüvitis vastavalt
Reisitingimuste punktile 5.5 ning 5.6:
• 60 eurot inimese kohta juhul, kui muutmise hetkel on reisi alguseni jäänud rohkem kui 30
kalendripäeva;
• 90 eurot inimese kohta juhul, kui muutmise hetkel on reisi alguseni jäänud 30 kuni 21
kalendripäeva.
Kui reisini on muutmise hetkel 21 ja vähem kalendripäeva, loetakse mistahes eelnimetatud muutust
tühistamisena ning rakenduvad varajase tellija tühistamishüvitised. Peale broneeringu kinnitamist
on lubatud broneeringus muuta maksimaalselt ühe reisija nimi, millega kaasneb hüvitis vastavalt
Reisitingimuste punktile 5.5.
Reisijal ei ole kohustust hüvitada punktis 5.5. nimetatud kulutusi ja/või käesolevas punktis nimetatud
kulutusi juhul, kui Reisija poolt tehakse muudatused Reisikorraldaja poolt pakutava lisateenuse “Gold
flex” raames.
Paindlik reis “GOLD FLEX” lisandub kõikidele Suvi 2018 broneeringutele, mis on
vormistatud perioodil 09.10-31.12.2017 ning võimaldab teha tasuta muudatusi kõikides
Suvi 2018 broneeringutes järgnevalt:
• On lubatud üks kord peale broneeringu vormistamist muuta tasuta reisi kuupäeva, kestvust, hotelli,
toatüüpi, toitlustustüüpi ja/või sihtkohta, kuid mitte hiljem kui 21 päeva enne lendu.
• Gold flex lisateenus ei kehti YD klassi lennupiletite ja ainult majutuse broneerimisel.
• Broneeringu muutmisel kehtivad muutmise hetkel süsteemis olevad hinnad ja
broneerimise tingimused.
• Reisijate arvu ja nimesid (ees- ega perekonnanime) ei ole võimalik tasuta muuta.
• Sihtkoha muutusel on võimalik valida ainult mõni muu Suvi 2018 sihtkoht.
• Kehtib kõikidele broneeringutele, mis on vormistatud perioodil 09.10-31.12.2017 (v.a grupihinnaga
tehtud tellimuste puhul).
• Broneeringusse ilmub vormistamisel automaatselt lisateenus “Gold Flex”.
Madalaima hinna garantii
Broneerides reisi 09.10-31.12.2017 kehtib kõikidele sihtkohtadele ja kõikidele hotellidele madalaima hinna
garantii (ei kehti PROMO tubadele, ainult lennupiletite, ainult majutuse ja muude lisateenuste puhul).
Juhul, kui hooaja jooksul peale 31.12.2017 pakume madalamat hinda samale sihtkohta saabumise ja
lahkumise kuupäevale ning samale toa- ja toitlustustüübiga hotellile, mis on kliendil juba broneeritud,
tagastame hinnavahe.
Varajase tellija soodustus ei kehti loteriimajutuse, viimase hetke pakkumiste ja ainult lennupiletite
ostmise korral.
Varajase tellija soodustusega koos ei kehti grupisoodustused. Grupipäringud alates 13. reisijast
palume saata oma reisikonsultandile.
LISASOODUSTUSED:
NB! ALLOLEVAID SOODUSTUSI EI SAA KASUTADA LÄBI E-MÜÜGI!
• 5% – noorpaari soodustus (kehtib kahele täiskasvanule broneeringus reisile väljumisega
mitte hiljem kui 3 kuud peale abieluregistreerimist, ei kehti samas broneeringus olevatele
lastele/sugulastele)*
• 5% – pensionäri soodustus (rakendub broneerimisel inimese kohta pensionitunnistuse alusel,
dokumendi hilisemal esitamisel soodustus ei rakendu)*
* Soodustused kehtivad ainult Tallinnast väljuvatele reisidele.
Otsereisid Tallinnast: TÜRGI, KREETA, RHODOS, KORFU, BULGAARIA, KÜPROS, MONTENEGRO,
HISPAANIA (Barcelona), MALTA, TUNEESIA
Varajase tellija soodustuse tingimused TALV 2017/2018 broneeringutele vahemikus
01.08.201701.09.2017
TALV 2017/18 hinnad on kodulehel varajase tellija soodustusega (VTS) ja lõplikud.
Tasumistingimused kliendile:
• 1 tööpäeva jooksul peale broneeringu kinnitamist ettemaks 20% broneeringu kohta (kaasa arvatud
laps alates 2. eluaastast).
• 30 päeva enne reisi peab olema tasutud 100% reisi maksumusest järgmiste sihtkohtade
broneerimisel – Egiptus, Kanaari saared, Iisrael, Araabia Ühendemiraadid, Itaalia ja
Prantsusmaa.
• 42 kalendripäeva enne reisi peab olema tasutud 100% reisi maksumusest järgmiste sihtkohtade
broneerimisel – India, Tai, Sri Lanka, Sri Lanka + Maldiivid, Vietnam.
Tühistamistingimused:
• Hüvitiseta on broneeringut võimalik tühistada 24 tunni jooksul peale broneeringu kinnitamist
• Broneeringu tühistamisel hiljem kui 24 tundi kuni 31 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis
20% reisipaketi maksumusest.
• Broneeringu tühistamisel 30 kuni 15 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 40% reisipaketi
maksumusest.
• Broneeringu tühistamisel 14 kuni 11 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 60% reisipaketi
maksumusest.
• Broneeringu tühistamisel 10 ja vähem kui 10 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 100%
reisipaketi maksumusest.
• Sihtkohtadesse India, Tai, Sri Lanka, Sri Lanka + Maldiivid, Vietnam, tehtud broneeringute
tühistamisel hetkel, millal reisini on jäänud vähem kui 42 päeva, on minimaalseks
tühistamishüvitiseks lennupiletite maksumus (olukorras, milles tüüptingimustes
ettenähtud tühistamishüvitis lennupileti maksumust ei kata).
Muutmistingimused:
Pärast broneeringu kinnitamist ei säili broneeritud hotelli, toatüübi (sh toitlustustüübi) ja/või reisi
kuupäeva (sh kestvus) muutuse puhul juba broneeritud varajase tellija hind ning muutmisega kaasneb
hüvitis vastavalt Reisitingimuste punktile 5.5 ning 5.6:
• 60 eurot inimese kohta juhul, kui muutmise hetkel on reisi alguseni jäänud rohkem kui 30
kalendripäeva;
• 90 eurot inimese kohta juhul, kui muutmise hetkel on reisi alguseni jäänud 30 kuni 21
kalendripäeva.
Kui reisini on muutmise hetkel 21 ja vähem kalendripäeva, loetakse mistahes eelnimetatud muutust
tühistamisena ning rakenduvad varajase tellija tühistamishüvitised. Peale broneeringu kinnitamist
on lubatud broneeringus muuta maksimaalselt ühe reisija nimi, millega kaasneb hüvitis vastavalt
Reisitingimuste punktile 5.5.
Reisijal ei ole kohustust hüvitada punktis 5.5. nimetatud kulutusi ja/või käesolevas punktis nimetatud
kulutusi juhul, kui Reisija poolt tehakse muudatused Reisikorraldaja poolt pakutava lisateenuse “Gold
flex” raames.
Alates 01.08.2017 on võimalik lisateenust “Gold Flex” osta broneerimisel lisatasu eest, hinnaga 15
EUR inimese kohta (kehtib kõikidele Talv 2017/18 sihtkohtadele).
• On lubatud üks kord peale broneeringu vormistamist muuta tasuta reisi kuupäeva, kestvust, hotelli,
toatüüpi, toitlustustüüpi ja/või sihtkohta, kuid mitte hiljem kui 21 päeva enne lendu (Sharm el
Sheikh, Hurghada, Iisrael, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, Araabia Ühendemiraadid ja nende
sihtkohtade Y klassi lennupiletid) ning mitte hiljem kui 30 päeva enne lendu eksootiliste
kaugreiside
(India, Tai, Sri Lanka, Sri Lanka + Maldiivid, Vietnam) ja suusareiside (Prantsusmaa, Itaalia) puhul.
• Gold flex lisateenus ei kehti YD klassi lennupiletite broneerimisel.
• Broneeringu muutmisel kehtivad muutmise hetkel süsteemis olevad hinnad ja
broneerimise tingimused.
• Reisijate arvu ja nimesid (ees- ega perekonnanime) ei ole võimalik tasuta muuta.
• Sihtkoha muutusel on võimalik valida ainult mõni muu Talv 2017/18 sihtkoht.
• Teenust ei saa osta grupitellimuste puhul (al 13 reisijast grupis).
• Kehtib kõikidele broneeringutele, mis on vormistatud perioodil 01.09-30.09.2017.
• Broneeringusse ilmub vormistamisel automaatselt lisateenus “Gold Flex”.
Klientidele, kes ei osta lisateenust „GOLD FLEX“, kehtivad lepingujärgsed muutmistasud.
Varajase tellija soodustus ei kehti:
• ainult lennupiletite ostmise korral.
• koos rühma- ega grupisoodustusega.
• alates 01.08.2017 talvereiside broneerimisel madalaima hinna garantii.
LISASOODUSTUSED:
• 5% – noorpaari soodustus (kehtib kahele täiskasvanule samas broneeringus ning reisile väljumisega
mitte hiljem kui 3 kuud peale abielu registreerimist)*
• 5% – pensionäri soodustus (rakendub broneerimisel inimese kohta pensionitunnistuse alusel,
dokumendi hilisemal esitamisel soodustus ei rakendu)*
Soodustused kehtivad ainult Tallinnast väljuvatele reisidele.
Otsereisid Tallinnast: IISRAEL, KANAARI SAARED, EGIPTUS, ARAABIA ÜHENDEMIRAADID. Suusareisid:
ITAALIA, PRANTSUSMAA. Lennuoperaator SmartLynx Airlines.
Lennud Tallinnast, ümberistumisega Helsingis: TAI, INDIA. Lennuoperaator Finnair.
Lennud Tallinnast, ümberistumisega Istanbulis: VIETNAM, SRI LANKA. Lennuoperaator Turkish Airlines.
Varajase tellija soodustuse tingimused TALV 2017/2018 broneeringutele vahemikus 23.05.2017-
31.07.2017
Hinnad TALV 2017/2018 broneeringutele on varajase tellija soodustusega ja lõplikud.
Tasumistingimused kliendile:
• 1 tööpäeva jooksul peale broneeringu kinnitamist tasuda ettemaks 60 EUR/ inimese kohta (kaasa
arvatud laps alates 2. eluaastast).
• 60 kalendripäeva peale broneerimist peab olema tasutud lisaks 20% (s.t. 60 eur/in + 20% kogu
paketi maksumusest).
• 30 kalendripäeva enne reisi peab olema tasutud 100% reisi maksumusest järgmiste sihtkohtade
broneerimisel – Egiptus, Kanaari saared, Iisrael, Araabia Ühendemiraadid, Itaalia ja Prantsusmaa
suusareisid.
• 42 kalendripäeva enne reisi peab olema tasutud 100% reisi maksumusest järgmiste sihtkohtade
broneerimisel – India, Tai, Sri Lanka, Sri Lanka + Maldiivid, Vietnam.
Tühistamistingimused
• Hüvitiseta on broneeringut võimalik tühistada 24 tunni jooksul pärast broneeringu kinnitamist
• Broneeringu tühistamisel hiljem kui 24 tundi ning kuni 60 kalendripäeva peale broneerimist on
tühistamishüvitis 60 EUR/ inimese kohta.
• Broneeringu tühistamisel alates 61 kalendripäevast pärast broneerimist kuni 31 kalendripäeva enne
reisi on tühistamishüvitis 20% reisipaketi maksumusest.
• Broneeringu tühistamisel 30 kuni 15 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 40% reisipaketi
maksumusest.
• Broneeringu tühistamisel 14 kuni 11 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 60% reisipaketi
maksumusest.
• Broneeringu tühistamisel 10 ja vähem kui 10 kalendripäeva enne reisi on tühistamishüvitis 100%
reisipaketi maksumusest.
• Sihtkohtadesse India, Tai, Sri Lanka, Sri Lanka + Maldiivid, Vietnam tehtud broneeringute
tühistamisel hetkel, millal reisini on jäänud vähem kui 42 päeva, on minimaalseks
tühistamishüvitiseks lennupiletite maksumus (olukorras, milles kui tüüptingimustes ettenähtud
tühistamishüvitis lennupileti maksumust ei kata).
Muutmistingimused
Pärast broneeringu kinnitamist ei säili broneeritud hotelli, toatüübi ja/või reisi kuupäeva (sh kestvuse)
muutuse puhul juba broneeritud varajase tellija hind ning muutmisega kaasneb hüvitis vastavalt
Reisitingimuste punktile 5.5 ning 5.6:
• 60 eurot inimese kohta juhul, kui muutmise hetkel on reisi alguseni jäänud rohkem kui 30
kalendripäeva;
• 90 eurot inimese kohta juhul, kui muutmise hetkel on reisi alguseni jäänud 30 kuni 21
kalendripäeva.
Kui reisini on muutmise hetkel 21 ja vähem kalendripäeva, loetakse mistahes eelnimetatud muutust
tühistamisena ning rakenduvad varajase tellija tühistamishüvitised. Peale broneeringu kinnitamist
on lubatud broneeringus muuta maksimaalselt ühe reisija nimi, millega kaasneb hüvitis vastavalt
Reisitingimuste punktile 5.5.
Reisijal ei ole kohustust hüvitada punktis 5.5. nimetatud kulutusi ja/või käesolevas punktis nimetatud
kulutusi juhul, kui Reisija poolt tehakse muudatused Reisikorraldaja poolt pakutava lisateenuse “Gold
flex” raames.
Paindlik reis “GOLD FLEX” lisandub kõikidele Talv 2017/2018 broneeringutele, mis on
vormistatud perioodil 23.05-31.07.2017 ning võimaldab teha tasuta muudatusi kõikides Talv
2017/2018 broneeringutes järgnevalt:
• On lubatud üks kord peale broneeringu vormistamist muuta tasuta reisi kuupäeva, kestvust, hotelli,
toatüüpi, toitlustustüüpi ja/või sihtkohta, kuid mitte hiljem kui 21 päeva enne lendu (Sharm el
Sheikh, Hurghada, Iisrael, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, Araabia Ühendemiraadid ja nende
sihtkohtade Y klassi lennupiletid) ning mitte hiljem kui 30 päeva enne lendu eksootiliste kaugreiside
(India, Tai, Sri Lanka, Sri Lanka + Maldiivid, Vietnam) ja suusareiside (Prantsusmaa, Itaalia) puhul
• Gold flex lisateenus ei kehti YD klassi lennupiletite broneerimisel.
• Broneeringu muutmisel kehtivad muutmise hetkel süsteemis olevad hinnad ja
broneerimise tingimused.
• Reisijate arvu ja nimesid (ees- ega perekonnanime) ei ole võimalik tasuta muuta.
• Sihtkoha muutusel on võimalik valida ainult mõni muu Talv 2017/18 sihtkoht.
• Kehtib kõikidele broneeringutele, mis on vormistatud perioodil 23.05-31.07.2017.
• Broneeringusse ilmub vormistamisel automaatselt lisateenus “Gold Flex”.
Madalaima hinna garantii
Broneerides reisi 23.05-31.07.2017 kehtib kõikidele sihtkohtadele ja kõikidele hotellidele madalaima hinna
garantii (ei kehti PROMO tubadele, ainult lennupiletite, ainult majutuse ja muude lisateenuste puhul).
Juhul, kui hooaja jooksul peale 31.07.2017 pakume madalamat hinda samale sihtkohta saabumise ja
lahkumise kuupäevale ning samale toa-ja toitlustustüübiga hotellile, mis on kliendil juba broneeritud,
tagastame hinnavahe.
Varajase tellija soodustus ei kehti loteriimajutuse, viimase hetke pakkumiste ja ainult lennupiletite
ostmise korral.
Varajase tellija soodustusega koos ei kehti grupisoodustused. Grupipäringud alates 13. reisijast
palume saata oma reisikonsultandile.
LISASOODUSTUSED:
NB! ALLOLEVAID SOODUSTUSI EI SAA KASUTADA LÄBI E-MÜÜGI!
• 5% – noorpaari soodustus (kehtib kahele täiskasvanule broneeringus reisile väljumisega
mitte hiljem kui 3 kuud peale abieluregistreerimist, ei kehti samas broneeringus olevatele
lastele/sugulastele)*
• 5% – pensionäri soodustus (rakendub broneerimisel inimese kohta pensionitunnistuse alusel,
dokumendi hilisemal esitamisel soodustus ei rakendu)*
* Soodustused kehtivad ainult Tallinnast väljuvatele reisidele. Otsereisid Tallinnast: IISRAEL, KANAARI
SAARED, EGIPTUS, ARAABIA ÜHENDEMIRAADID. Suusareisid: ITAALIA, PRANTSUSMAA.
Lennuoperaator SmartLynx Airlines.
Lennud Tallinnast, ümberistumisega Helsingis: TAI, INDIA. Lennuoperaator Finnair.
Lennud Tallinnast, ümberistumisega Istanbulis: VIETNAM, SRI LANKA. Lennuoperaator Turkish Airlines.

Pakettreisilepingu standardinfo teabeleht

Direktiivi (EL) 2015/2302 kohased peamised õigused

1)    Reisija saab kogu olulise teabe pakettreisi kohta enne pakettreisilepingu sõlmimist.

2)    Kõikide lepingus sisalduvate reisiteenuste nõuetekohase osutamise eest vastutab alati vähemalt üks ettevõtja.

3)    Reisijale antakse hädaabitelefoninumber või kontaktpunkti andmed, mille kaudu ta saab reisikorraldaja või -vahendajaga ühendust võtta.

4)    Reisija võib mõistliku aja jooksul teatamise korral ja võimaliku lisatasu eest pakettreisi teisele isikule üle anda.

5)    Reisitasu saab tõsta üksnes siis, kui suurenevad konkreetsed kulud (näiteks kütusehind) ja kui see on sõnaselgelt lepingus sätestatud ja igal juhul mitte hiljem kui 20 päeva enne pakettreisi algust. Kui reisitasutõus ületab kaheksa protsenti pakettreisi maksumusest, võib reisija lepingust taganeda. Kui reisikorraldaja jätab endale õiguse reisitasu tõsta, on reisijal õigus reisitasu alandamisele, kui asjaomased kulud vähenevad.

6)    Reisija võib lepingust taganeda hüvitist maksmata ja kõik makstud summad tagasi saada, kui märkimisväärselt muudetakse pakettreisi olulist osa peale reisitasu. Kui enne pakettreisi algust tühistab pakettreisi eest vastutav ettevõtja pakettreisi, on reisijal õigus saada raha tagasi ja asjakohasel juhul hüvitist.

7)    Reisija võib enne pakettreisi algust lepingust taganeda hüvitist maksmata erandjuhul, näiteks juhul, kui sihtkohas esineb tõsiseid julgeolekuprobleeme, mis võivad pakettreisi mõjutada.

8)    Lisaks sellele võib reisija igal ajal enne pakettreisi algust lepingust taganeda, makstes asjakohast ja põhjendatud hüvitist.

9)    Kui pärast pakettreisi algust ei ole võimalik kokkulepitud viisil osutada olulist osa pakettreisi teenustest, tuleb lisatasuta pakkuda reisijale muid sobivaid teenuseid. Kui teenuseid ei osutata vastavalt lepingule ning mittevastavus mõjutab oluliselt pakettreisi teenuste osutamist ja reisikorraldaja ei ole mittevastavust heastanud, võib reisija pakettreisilepingu üles öelda hüvitist maksmata.

10)  Reisijal on õigus reisitasu alandamisele ja/või kahju hüvitamisele, kui reisiteenuseid ei osutata või neid osutatakse mittenõuetekohaselt.

11)  Reisikorraldaja peab andma abi, kui reisija satub raskustesse.

12)  Kui reisikorraldaja või mõnede liikmesriikide puhul vahendaja ei suuda maksevõime tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita, makstakse makstud summad tagasi. Kui pärast pakettreisi algust ilmneb, et reisikorraldaja või asjakohasel juhul vahendaja ei suuda maksevõime tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita, ja pakettreis sisaldab reisijavedu, tagatakse reisija toimetamine lähtekohta või muusse kokkulepitud kohta. Novatours OÜ-l on Luminor Bank AB ja AAS Gjensidige Baltic Eesti filiaal tagatis. Reisija võib kõnealuse üksusega Luminor Bank AB (https://www.luminor.ee/ee/kontaktid, Liivalaia 45, 10145, Tallinn, +372 628 3300 ), AAS Gjensidige Baltic Eesti filiaal (https://www.gjensidige.ee/kontakt, Sõpruse pst 145, C-korpus 4. korrus, 13417 Tallinn, +3726116112) või asjakohasel juhul pädeva asutusega  Tarbijakaitseamet (https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/kontakt, Pronksi 12, 10117 Tallinn, EESTI, 6 201 700) ühendust võtta, kui Novatours OÜ maksevõimest tuleneva suutmatuse tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita keeldutakse teenuste osutamisest.

Direktiiv (EL) 2015/2302, mis on üle võetud riigisisesesse õigusesse: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2302&from=ET